Tin tức cải cách hành chính

Hiệu quả từ cải cách hành chính: Tháo gỡ điểm nghẽn (02/01/2019)

Tin tức KHTC

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả nhiệm vụ đặc thù năm 2019 của Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn (31/12/2019)

Tin tức TCCB

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH (27/12/2019)

Pháp chế

Công tác tuyên truyền, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (26/12/2019)