Tra cứu Văn bản chung

Kết quả tìm kiếm:

.... Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Tải về
1 Báo cáo số 212/BC-TCKTTV

Báo cáo số 212/BC-TCKTTV ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

28/02/2019 Còn hiệu lực
2 Quyết định số 78/QĐ-TCKTTV

Quyết định số 78/QĐ-TCKTTV ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

20/02/2019 Còn hiệu lực
3 Thông tư số 01/2019/TT-BNV

Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức

24/01/2019 Còn hiệu lực
4 Thông tư số 02/2019/TT-BNV

Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

24/01/2019 Còn hiệu lực
5 Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

23/01/2019 Còn hiệu lực
6 Quyết định số 24/QĐ-TCKTTV

Quyết định số 24/QĐ-TCKTTV ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy Văn

18/01/2019 Còn hiệu lực
7 Thông tư số 29/2018/TT-BTNMT

Thông tư số 29/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

26/12/2018 Còn hiệu lực
8 Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT

Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

26/12/2018 Còn hiệu lực
9 Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT

Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng

26/12/2018 Còn hiệu lực
10 Công văn Số 785/TCKTTV-TCCB

Công văn Số 785/TCKTTV-TCCB ngày 31/8/2018 của Tổng cục KTTV về việc báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2018

31/08/2018 Còn hiệu lực
11 Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT

Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

14/08/2018 Còn hiệu lực
12 Chỉ thị số 01/CT-BTNMT

Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 09/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc sử dụng văn bản điện tử có xác thực chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc

09/08/2018 Còn hiệu lực
13 Quyết định Số 2086/QĐ-BTNMT

Quyết định Số 2086/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT

28/06/2018 Còn hiệu lực
14 Thông tư Số 02/2018/TT-BKHCN

Thông tư Số 02/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.

15/05/2018 Còn hiệu lực
15 Thông tư số 14/2018/TT-BTNMT

Thông tư số 14/2018/TT-BTNMT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

18/01/2018 Còn hiệu lực