Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
Trích yếu Ngày hiệu lực Tình trạng Download
61 Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014 - 2020(182/Q?-TTg)

23/01/2014 Còn hiệu lực
62 Thông tư số 01/2014/TT-BTNMT Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường(01/2014/TT-BTNMT)

14/01/2014 Còn hiệu lực
63 Thông tư số 57/2013/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường(57/2013/TT-BTNMT)

31/12/2013 Còn hiệu lực
64 Thông tư 56/2013/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật đo từ biển theo tàu(TT_56_BTNMT_31_12_2013)

31/12/2013 Còn hiệu lực
65 Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo(58/2013/TT-BTNMT)

31/12/2013 Hết hiệu lực
66 TT 52/2013/TT-BTNMT Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm(52/2013/TT-BTNMT)

27/12/2013 Còn hiệu lực
67 Thông tư 51/2013/TT-BTNMT, ngày 27/12/2013 về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra lũ(51/2013/TT-BTNMT)

27/12/2013 Hết hiệu lực
68 Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường(43/2013/TT-BTNMT)

25/12/2013 Còn hiệu lực
69 Quyết định 77/2013/QĐ-TTg, ngày 24/12/2013, về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường(77/2013/Q?-TTg)

24/12/2013 Hết hiệu lực
70 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước (201/2013/N?-CP)

27/11/2013 Còn hiệu lực
71 Luật số 41/2013/QH13 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật(41/2013/QH13)

25/11/2013 Còn hiệu lực
72 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường(179/2013/N?-CP)

14/11/2013 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10         
Kem tri seo