Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thư viện  /  Thư viện sách  /  Tài liệu điện tử
Handbook of Drought Indicators and Indices (Sổ tay về chỉ số hạn hán và các chỉ số) Handbook of Drought Indicators and Indices (Sổ tay về chỉ số hạn hán và các chỉ số) Ngày đăng: 27/12/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng số (Digital - Free) của Tổ chức Khí tượng Thế giới xuất bản năm 2016 ( WMO- No. 1173).
Weather radar polarimetry (Phép phân cực ra đa thời tiết) Weather radar polarimetry (Phép phân cực ra đa thời tiết) Ngày đăng: 20/06/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Mathematical Paradigms of Climate Science (Mô hình toán học vào Khoa học Khí hậu) Mathematical Paradigms of Climate Science (Mô hình toán học vào Khoa học Khí hậu) Ngày đăng: 20/06/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Cloud-Resolving Modeling of Convective Processes (Mô hình hóa các quá trình đối lưu trong mây) Cloud-Resolving Modeling of Convective Processes (Mô hình hóa các quá trình đối lưu trong mây) Ngày đăng: 20/06/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Tropical Circulation Systems and Monsoons ( Hệ thống tuần hoàn nhiệt đới và gió mùa) Tropical Circulation Systems and Monsoons ( Hệ thống tuần hoàn nhiệt đới và gió mùa) Ngày đăng: 20/06/2017 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Mesoscale meteorology in midlatitudes (Khí tượng quy mô vừa ở khu vực vĩ độ trung) Mesoscale meteorology in midlatitudes (Khí tượng quy mô vừa ở khu vực vĩ độ trung) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Hurricanes and climate change (Bão và biến đổi khí hậu) Hurricanes and climate change (Bão và biến đổi khí hậu) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Thunder and lightning ( Sấm và sét) Thunder and lightning ( Sấm và sét) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Drought: research and science-policy interfacing (Hạn hán: mối liên hệ giữa nghiên cứu và khoa học-chính sách đối mặt với hạn hán) Drought: research and science-policy interfacing (Hạn hán: mối liên hệ giữa nghiên cứu và khoa học-chính sách đối mặt với hạn hán) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
All about droughts (Basic meteorological phenomena) - (Tổng quan về hạn hán (Hiện tượng khí tượng cơ bản)) All about droughts (Basic meteorological phenomena) - (Tổng quan về hạn hán (Hiện tượng khí tượng cơ bản)) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Microphysics of clouds and precipitation (Vi vật lý mây và mưa) Microphysics of clouds and precipitation (Vi vật lý mây và mưa) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Microphysics of clouds and precipitation (Vi vật lý mây và mưa) Microphysics of clouds and precipitation (Vi vật lý mây và mưa) Ngày đăng: 27/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Radar Hydrology: Principles, models, and applications (Ra đa thủy văn: Nguyên tắc, mô hình và ứng dụng) Radar Hydrology: Principles, models, and applications (Ra đa thủy văn: Nguyên tắc, mô hình và ứng dụng) Ngày đăng: 03/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Storm and cloud dynamics, 2nd Edition (Động lực học của xoáy và mây) Storm and cloud dynamics, 2nd Edition (Động lực học của xoáy và mây) Ngày đăng: 03/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Physics and dynamics of clouds and precipitation (Vật lý và Động lực học của mây và mưa) Physics and dynamics of clouds and precipitation (Vật lý và Động lực học của mây và mưa) Ngày đăng: 03/09/2016 Thư viện chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu dưới dạng điện tử (E-book).
Tin mới thư viện Ngày đăng: 26/06/2014 Thông tin thư viện Trung tâm KTTV quốc gia
Thời tiết trong ngày

VTC14 | Thời tiết các thành phố lớn 22/06/2018
Kem tri seo