Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Danh mục đề tài
Quyết định Số: 858/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 4 năm 2017 về việc phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2017
Ngày đăng: 24/05/2017

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 858 /QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20tháng 4 năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ

cấp cơ sở thực hiện năm 2017

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT ngày 24 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở mở mới năm 2017 và giao cho các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì thực hiện phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xét duyệt thuyết minh, thẩm định nội dung dự toán, trình phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Điều 1 của Quyết định này theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch, Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:                                                                                      

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu VT, KHCN.VTH.110.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Võ Tuấn Nhân

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ MỞ MỚI NĂM 2017

((Kèm theo Quyết định số 858/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Số TT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Thời gian

Kinh phí
(triệu đồng)

Bắt đầu

Kết thúc

8

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia

 

 

 

1.580

8.1

Nghiên cứu cải tiến phương pháp chuyển mã điện thủ công từ các trạm khí tượng, thủy văn, môi trường thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc.

2017

2018

130

8.2

Nghiên cứu xây dựng bản đồ Cấp độ rủi ro do sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tỉnh Phú Thọ

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc

2017

2018

120

8.3

Nghiên cứu, xây dựng thử nghiệm dự báo lũ và tính toán tối ưu xả lũ cho hệ thống hồ chứa ở vùng sông không ảnh hưởng triều. Áp dụng cho lưu vực  sông Cả.

Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ

2017

2018

150

8.4

Nghiên cứu ứng dụng mô hình mưa - dòng chảy thông số phân bố để xây dựng công cụ dự báo thủy văn cho lưu vực sông Dinh Ninh Hòa

Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ

2017

2018

120

8,5

Nghiên cứu cơ chế gây mưa lớn và khả năng dự báo trận mưa lớn lịch sử ở Quảng Ninh 24 tháng 7 tới 05 tháng 8 năm 2015

Đài KTTV khu vực Đông Bắc

2017

2018

120

8.6

Nghiên cứu xây dựng phần mềm khai thác số liệu từ máy đo dòng chảy sử dụng nguyên lý siêu âm (ADCP)

Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

2017

2018

120

8.7

Nghiên cứu mô phỏng mưa dòng chảy phục vụ cảnh báo, dự báo sớm lũ trên lưu vực sông Hoàng Long thuộc tỉnh Ninh Bình

Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

2017

2018

120

8.8

Nghiên cứu xây dựng công cụ tự động cập nhật thông tin về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và tình hình thiên tai trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

2017

2018

130

8.9

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng tiêu chuẩn quan trắc thủy văn và hải văn

Trung tâm Mạng lưới KTTV&MT

2017

2018

120

8.10

Nghiên cứu ứng dụng bộ mô hình FEWS xây dựng chương trình dự báo lũ các trạm hạ lưu sông Mê Kông

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương

2017

2018

140

8.11

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh GPS_RTK trong công tác đo đạc, điều tra khảo sát xác định độ cao vết lũ và ngập lụt

Liên đoàn khảo sát Khí tượng Thủy văn

2017

2018

200

8.12

Nghiên cứu xây dựng công cụ lưu trữ, khai thác thông tin Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

2017

2018

110

 
Kem tri seo