Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thông tin Cải cách thủ tục hành chính
Tập trung nguồn lực triển khai Chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Bộ TN&MT
Ngày đăng: 10/04/2017
Trong 3 tháng đầu năm 2017, Bộ TN&MT đã hoàn thiện trình Quốc hội dự án Luật đo đạc và bản đồ; trình Chính phủ ban hành 03 Nghị định; ban hành theo thẩm quyền 03 Thông tư và nhiều văn bản khác thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.

Quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về tập trung nguồn lực triển khai Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, ngay trong Quý I/2017, cùng với việc hoàn thiện và trình Quốc hội dự án Luật đo đạc và bản đồ, Bộ đã tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ và phối hợp tích cực với Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ: Nghị định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai; Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định quy định chính sách tiếp cận nguồn gen dược liệu và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen dược liệu; Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT; Nghị định thay thế Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về TN&MT.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định: Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT.

Bộ cũng đã phê duyệt và triển khai việc sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại gắn với việc đánh giá tình hình thi hành Luật đất đai; Tham vấn ý kiến các chuyên gia để xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình thi hành.

Bên cạnh đó, trong 3 tháng đầu năm, Bộ đã ban hành theo thẩm quyền 03 Thông tư; hoàn thiện 01 Tiêu chuẩn, 04 Quy chuẩn; xây dựng và tổ chức lấy ý kiến đối rộng rãi đối với 08 Tiêu chuẩn.

Nguồn: monre.gov.vn

Các tin khác
Kem tri seo