Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thông tin Cải cách thủ tục hành chính
Khối Văn phòng Bộ TN&MT: Đẩy mạnh công tác xử lý văn bản điện tử
Ngày đăng: 08/02/2017
(TN&MT) - Chiều 7/2 tại trụ sở Bộ, khối Văn phòng Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Ông Tăng Thế Cường - Chánh Văn phòng Bộ và các Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức Thuận, Vũ Văn Long, Nguyễn Hưng Thịnh, Đặng Ngọc Điệp chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Quyền Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ TN&MT Nguyễn Thị Tâm, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Nguyễn Mạnh Hà và lãnh đạo Văn phòng các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT khu vực phía Bắc.

Chánh Văn phòng Bộ TN&MT - ông Tăng Thế Cường phát biểu tại Hội nghị chiều 7/2

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ và phối hợp thực hiện công việc của công tác Văn phòng năm 2016 của Văn phòng Bộ TN&MT nêu rõ: Trong năm 2016, Văn phòng Bộ đã phối hợp chặt chẽ với văn phòng các đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các đơn vị; đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ (sửa đổi), các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời gian, lề lối làm việc...

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; nhắc nhở, chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Tích cực thực hiện nhiệm vụ Thường trực Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ và Chương trình công tác của Bộ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả các cuộc họp, hội nghị; thực hiện việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng nhằm rút ngắn thời gian luân chuyển văn bản, hạn chế tình trạng xử lý văn bản chậm của đơn vị và của Bộ.

Lãnh đạo Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2017 của khối Văn phòng Bộ TN&MT diễn ra chiều 7/2 tại Hà Nội

Cụ thể,  trong năm 2016, Văn phòng Bộ đã phối hợp với các đơn vị tổng hợp, xây dựng gần 50 báo cáo định kỳ và đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; rà soát, tổng hợp các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; xây dựng và ban hành kịp thời gần 90 thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp; đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại các Thông báo kết luận.

Văn phòng Bộ đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; tích cực chỉ đạo, chấn chỉnh công tác thông tin, báo cáo tại các đơn vị. Đối với báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, gần như 100% các đơn vị đều gửi báo cáo đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng.

Đối với báo cáo định kỳ, đa số các đơn vị thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, cơ bản bảo đảm chất lượng thông tin, số lượng và thời hạn gửi báo cáo. “Tuy nhiên nội dung thông tin trong báo cáo của một số đơn vị vẫn chưa có tính chọn lọn, thông tin dàn trải hoặc đôi khi thiếu thông tin ; một số đơn vị gửi báo cáo nhưng chất lượng báo cáo chưa cao,  hoặc có gửi báo cáo nhưng gửi chậm” – Phó Chánh Văn phòng Bộ TN&MT Vũ Văn Long nói.

Đặc biệt, bên cạnh việc thực hiện tốt vai trò là đầu mối đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các đề án, báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, Văn phòng Bộ đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Ngoài ra, việc triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng đã có nhiều kết quả tích cực, giảm đáng kể thời gian luân chuyển văn bản, giảm độ trễ trong quá trình xử lý văn bản, lưu lại được tiến trình và thời gian xử lý, từng bước tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết công việc...

Ông Trần Phương - Chánh văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội nghị

5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của văn phòng, trong năm 2017, Văn phòng Bộ TN&MT đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

Thứ nhất, chủ động rà soát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị được giao tại Chương trình công tác năm 2017 và Chương trình xây dựng văn bản quy pháp pháp luật của Bộ bảo đảm chất lượng, tiến độ. Văn phòng Bộ xây dựng Kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ và Chương trình công tác của Bộ , định kỳ hằng tháng báo cáo Bộ trưởng kết quả kiểm tra.

Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thông tin, tổng hợp; kiên quyết khắc phục tình trạng làm báo cáo hình thức, chung chung, nội dung không chính xác, không nêu được các kiến nghị cụ thể trong công tác chỉ đạo và xử lý công việc của các đơn vị. Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị và trình các đề án theo đúng kế hoạch đã đăng ký; nắm chắc tiến độ và khả năng thực hiện, định kỳ hằng tháng báo cáo Văn phòng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ tiến độ thực hiện.

Thứ ba, Tham mưu cho tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ và chương trình công tác của Bộ TN&MT tiến hành kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa công tác văn thư - lưu trữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống các phần mềm phục vụ công tác văn phòng ở các đơn vị. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 06/KH-BTNMT ngày 31/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng; Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật công tác, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm Quy chế văn hoá công sở, Quy chế chi tiêu nội bộ; duy trì tốt việc đeo thẻ cán bộ, công chức.

Từ tháng 9/2016, Văn phòng Bộ đã thực hiện việc quét, cập nhật toàn bộ các văn bản đến, văn bản đi lên phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ nhận được văn bản điện tử và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, các Thứ trưởng qua hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (trừ văn bản mật).

Tính đến nay, số lượng văn bản được cập nhật lên hệ thống là 13.466 văn bản đến, 4.712 văn bản đi, số lượt văn bản luân chuyển trên hệ thống 99.337 văn bản đến, 17.452 văn bản đi; cấp phát 5.868 tài khoản người dùng là lãnh đạo Bộ, lãnh đạo đơn vị, văn thư và cán bộ, công chức của 38 đơn vị trực thuộc Bộ. 

Ông Hồ Kiên Trung - Chánh Văn phòng Tổng cục Môi trường phát biểu tham luận tại Hội nghị chiều 7/2

Đẩy mạnh xử lý văn bản điện tử

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, Văn phòng Bộ TN&MT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo, quan tâm hơn nữa đến công tác văn phòng của đơn vị bằng các việc làm cụ thể như: Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác thông tin, tổng hợp; chế độ báo cáo định kỳ của đơn vị theo quy định tại Quy chế làm việc của Bộ, bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn;

Bố trí cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác, các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao tại đơn vị; định kỳ hằng tuần báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ về Văn phòng Bộ;

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng về xử lý văn bản điện tử: tạo lập, trình và phê duyệt hồ sơ công việc đối với tất cả các hồ sơ trình không mật; thực hiện ký số và luân chuyển văn bản điện tử đối với các văn bản trong nội bộ đơn vị, giữa các đơn vị trực thuộc Bộ và văn bản của đơn vị gửi Bộ; Cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ, văn bản có trách nhiệm cập nhật trạng thái, kết quả giải quyết vào hệ thống để bảo đảm tính liên thông...

Toàn cảnh Hội nghị chiều 7/2

Sau khi lãnh đạo Văn phòng các đơn vị trực thuộc tham luận về công tác năm 2017, phát biểu tại hội nghị, ông Tăng Thế Cường, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT đã ghi nhận và đánh giá cao việc hoàn thành nhiệm vụ công tác của Văn phòng các đơn vị trực thuộc. 

“Tôi đề nghị các đồng chí phát huy sức sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc đôn đốc xử lý công tác, tham mưu cho thủ trưởng đơn vị các cấp, trao đổi phối hợp với các văn phòng cơ quan liên quan đặc biệt là việc đẩy mạnh công tác xử lý văn bản điện tử của Bộ … để công tác văn phòng của ngành TN&MT ngày càng phát huy sức mạnh, góp phần vào việc tham mưu hoàn thành nhiệm vụ của ngành TN&MT” - ông Tăng Thế Cường nhấn mạnh. 

Trong năm 2016, Văn phòng Bộ đã tích cực phối hợp với các đơn vị rà soát Quy chế làm việc của Bộ, xây dựng, trình Bộ trưởng ký ban hành Quy chế làm việc của Bộ (sửa đổi).

Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ, Quy chế văn hóa công sở; đôn đốc các đơn vị thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

Thủ trưởng các đơn vị đã gương mẫu chấp hành và quán triệt trong lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị chấp hành nghiêm chế độ, thời gian làm việc; không đi trễ về sớm, không làm việc riêng trong giờ hành chính, tham dự các cuộc họp đầy đủ, đúng giờ.

Nguồn: Báo TN&MT

 

Các tin khác
Kem tri seo