DANH MỤC ĐỀ TÀI BẮT ĐẦU THỰC HIỆN NĂM 2017 LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU | Tin tức | Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Mẫu phiếu
DANH MỤC ĐỀ TÀI BẮT ĐẦU THỰC HIỆN NĂM 2017 LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ngày đăng: 02/12/2016

TT

Tên nhiệm vụ

Mục tiêu

Sản phẩm chủ yếu đạt được

Thời gian thực hiện

Tổ chức chủ trì

Đơn vị tiếp nhận, sử dụng kết quả

I

Giao trực tiếp (08)

 

 

 

 

 

1

TNMT.2017.05.01: Nghiên cứu khả năng sử dụng phương pháp động lực xoáy thế và xây dựng bộ công cụ dự báo dông, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ

 • Xây dựng được chương trình tính toán và phân tích xoáy thế trên các mực đẳng nhiệt độ thế vị;
 • Xác định được đặc điểm xoáy thế trước, trong và sau khi xảy ra mưa lớn và dông mạnh ở khu vực Bắc Bộ;
 • Xây dựng được mô hình dự báo mưa lớn và dông mạnh ở khu vực Bắc Bộ sử dụng xoáy thế;
 • Xây dựng được bộ công cụ phục vụ công tác dự báo, cảnh báo dông và mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ.
 • Bộ chương trình tính toán, phân tích và biểu diễn xoáy thế từ các sản phẩm số (tái phân  tích, mô hình);
 • Bộ chương trình dự báo định lượng mưa sử dụng xoáy thế cho các đợt mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ;
 • Bộ công cụ hiệu chỉnh dự báo trường mưa của mô hình số trị sử dụng xoáy thế;
 • Báo cáo các đặc trưng xoáy thế khi xảy ra mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ;
 • Tài liệu hướng dẫn phân tích bản đồ xoáy thế cho bài toán dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ;
 • Bộ công cụ tổng hợp dự báo dông và mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ;
 • Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài;
 • Đào tạo trên đại học: 1-2 thạc sĩ chuyên ngành Khí tượng;
 • Công bố 1-2 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế; 1-2 báo cáo khoa học tại các Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

30 tháng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

 • Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia;
 • Các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia;
 • Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

2

TNMT.2017.05.02: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ dự báo, cảnh báo dông, mưa lớn cho khu vực Trung Trung Bộ

- Xây dựng được công nghệ dự báo, cảnh báo dông, mưa từ sản phẩm của mô hình số và số liệu rada thời tiết;

- Xây dựng được bộ công cụ phục vụ công tác dự báo, cảnh báo dông, mưa lớn cho khu vực Trung Trung Bộ.

 

 • Công nghệ dự báo, cảnh báo dông từ sản phẩm dự báo mô hình số (hạn từ 1-2 ngày) và từ số liệu ra đa thời tiết (hạn từ 0-3 giờ);
 • Hệ thống dự báo tổ hợp dự báo mưa lớn cho khu vực Trung Trung Bộ  từ  kết quả mô hình số;
 • Bộ công cụ (các chương trình, phần mềm) tích hợp và trình diễn các sản phẩm cảnh báo, dự báo dông, mưa lớn cho khu vực Trung Trung Bộ;
 • Bộ chỉ tiêu dự báo, cảnh báo dông trên cơ sở các sản phẩm mô hình số và số liệu ra đa thời tiết;
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng công nghệ dự báo và công cụ phục vụ dự báo;
 • Báo cáo kết quả thử nghiệm và chuyển giao ứng dụng bộ công cụ tích hợp và trình diễn các sản phẩm cảnh báo, dự báo dông, mưa lớn tại các Đài KTTV tỉnh trong khu vực Trung Trung Bộ;
 • Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần;
 • 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành;
 • Đào tạo 1-2 Thạc sỹ.

30 tháng

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

 • Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

3

TNMT.2017.05.03: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ dự báo, cảnh báo sớm mưa, lũ, dông khu vực đồng bằng sông Cửu Long

 • Xây dựng được công nghệ dự báo, cảnh báo sớm mưa, lũ, dông khu vực đồng bằng sông Cửu Long;
 • Xây dựng được bộ công cụ phục vụ dự báo, cảnh báo sớm mưa, lũ, dông khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

 

 • Công nghệ dự báo, cảnh báo sớm mưa, lũ, dông khu vực đồng bằng sông Cửu Long;
 • Bộ chỉ tiêu dự báo mưa, dông trên khu vực Nam Bộ;
 • Bộ công cụ (các chương trình, phần mềm) tích hợp và trình diễn các sản phẩm cảnh báo, dự báo sớm mưa, lũ, dông khu vực đồng bằng sông Cửu Long;
 • Kết quả tính toán, phân tích tổng hợp, đánh giá xu thế thay đổi và đặc điểm mưa, lũ ở ĐBSCL;
 • Bộ công cụ phân tích, thống kê, tính toán, quản lý dữ liệu KTTV phục vụ nghiên cứu, dự báo, cảnh báo mưa, lũ ở ĐBSCL;
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng công nghệ dự báo và công cụ phục vụ dự báo;
 • Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần;
 • 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;
 • Đào tạo 1-2 thạc sĩ.

30 tháng

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

4

TNMT.2017.20.05.05:Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định cấp độ rủi ro thiên tai cho bão, áp thấp nhiệt đới và nước dâng do bão;

- Đánh giá được cấp độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ và NDDB ở Việt Nam;

- Đề xuất được quy trình xác định và cảnh báo cấp độ rủi ro do bão, ATNĐ và NDDB.

 

 • Báo cáo đánh giá hiện trạng về bão, ATNĐ và NDDB;
 • Báo cáo đánh giá tính dễ bị tổn thương do bão, ATNĐ và NDDB tại các khu vực;
 • Báo cáo đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ và nước dâng do bão tại các khu vực;
 • Báo cáo đề xuất quy trình xác định và cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ và NDDB;
 • Quy trình xác định và cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão, ATNĐ và NDDB;
 • 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;
 • Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần.

30 tháng

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

 • Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia;
 • Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;
 • Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

5

TNMT.2017.20.05.06: Nghiên cứu chi tiết hóa cấp rủi ro hạn hán và xâm nhập mặn khu vực Nam Bộ phục vụ cảnh báo, dự báo và đề xuất các giải pháp ứng phó

 • Xác định nguyên nhân và cấp độ rủi ro của hạn hán, xâm nhập mặn cho các vùng khí hậu của Việt Nam.
 • Xây dựng được bộ công cụ phục vụ cảnh báo cấp độ rủi ro do hạn hán, xâm nhập mặn và áp dụng thí điểm cho khu vực Nam Bộ.
 • Tập số liệu, tài liệu điều tra khảo sát về hạn hán, xâm nhập mặn;
 • Báo cáo đánh giá nguyên nhân, thực trạng hạn hán và xâm nhập mặn cho các vùng khí hậu;
 • Báo cáo đánh giá cấp độ rủi ro hạn hán và xâm nhập mặn ở các vùng khí hậu;
 • Báo cáo đề xuất quy trình cảnh báo rủi ro hạn hán và xâm nhập mặn;
 • Báo cáo đánh giá thử nghiệm áp dụng quy trình cảnh báo rủi ro hạn hán và xâm nhập mặn cho khu vực Nam Bộ;
 • Các giải pháp ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn cho khu vực Nam Bộ;
 • Bộ công cụ (phần mềm) hỗ trợ công tác nghiệp vụ cảnh báo, dự báo cấp độ rủi ro do Hạn hán và xâm nhập mặn cho khu vực Nam Bộ;
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ công cụ;
 • 02 bài báo đăng trên tạp chí KHCN chuyên ngành;
 • Báo cáo tổng kết đề tài.

30 tháng

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

 • Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;
 • Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia;
 • Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

6

TNMT.2017.05.07: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ và ngập lụt cho các địa phương thuộc khu vực Nam Trung Bộ. Áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Kôn - Hà Thanh

- Đề xuất được cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc phân cấp và cảnh báo, dự báo cấp độ rủi ro thiên tai cho các địa phương thuộc khu vực Nam Trung Bộ.

- Xây dựng được các cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lụt cho lưu vực sông Kôn - Hà Thanh;

- Xây dựng được hệ thống nghiệp vụ cảnh báo, dự báo các cấp độ rủi ro do lũ lụt cho lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.

 • Bộ dữ liệu tổng hợp phục vụ tính toán và phân cấp độ rủi ro do lũ, ngập lụt;
 • Phương pháp phân cấp và cảnh báo, dự báo cấp độ rủi ro do lũ lụt dựa trên các cơ sở khoa học, thực tiễn khu vực Nam Trung Bộ;
 • Kết quả phân cấp độ rủi ro do lũ lụt, Phương án dự báo cấp độ rủi ro do lũ, ngập lụt,  hệ thống dự báo cấp rủi ro do lũ lụt cho lưu vực sông Kôn - Hà Thanh;
 • Bộ bản đồ cấp độ  rủi ro do lũ lụt chi tiết cho lưu vực sông Kôn - Hà Thanh;

- Bộ công cụ (phần mềm) hỗ trợ công tác nghiệp vụ cảnh báo, dự báo cấp độ rủi ro do lũ lụt lưu vực sông Kôn - Hà Thanh;

- Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần;

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

- Đào tạo 01 thạc sĩ chuyên ngành thủy văn.

30 tháng

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

7

TNMT.2017.05.10: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ có thu theo quy định của luật Khí tượng Thủy văn

-  Đề xuất được các giải pháp tổng thể triển khai và tăng cường các hoạt động dịch vụ Khí tượng thủy văn theo quy định của Luật khí tượng thủy văn;

- Xác lập được vai trò, vị trí và giá trị gia tăng của thông tin KTTV trong nền kinh tế.

 

- Báo cáo đánh giá nhu cầu sử dụng dữ liệu KTTV của một số ngành;

- Báo cáo đánh giá về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nguồn nhân lực của ngành KTTV về khả năng cung cấp dịch vụ KTTV;

- Báo cáo đề xuất quy hoạch các loại mô hình, quy mô,  hình thức tổ chức, các giải pháp  và lộ trình phát triển các dịch vụ KTTV;

- Báo cáo nghiên cứu định mức kinh tế kỹ thuật các hoạt  động KTTV;

-  Dự thảo sửa đổi nội dung Thông tư 23/2009/TT-BTC của Bộ tài chính về phí sử dụng tư liệu KTTV;

- Dự thảo Quy chế hoạt động dịch vụ KTTV thuộc Trung tâm KTTV quốc gia;

- Đề xuất cơ chế giá linh hoạt cho các sản phẩm và dịch vụ KTTV nhằm phù hợp với nhu cầu thị trường, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người cung cấp và người sử dụng trong quá trình thương thảo, thỏa thuận.

- Hệ thống phần mềm cung cấp dịch vụ KTTV cho một số lĩnh vực cụ thể;

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

 • Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần.

30 tháng

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

 • Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia;
 • Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

8

TNMT.2017.05.21: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán cho các địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên trong điều kiện biến đổi khí hậu

- Xây dựng được cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc phân cấp và cảnh báo cấp độ RRTT do hạn hán cho các địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên

- Xây dựng được các cấp độ RRTT và hệ thống nghiệp vụ cảnh báo các cấp độ rủi ro do hạn hán gây ra cho các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên đáp ứng được các yêu cầu cảnh báo và phòng tránh thiên tai

- Bộ dữ liệu tổng hợp phục vụ tính toán, phân cấp và cảnh báo rủi ro do hạn hán gây ra cho khu vực Tây Nguyên

- Báo cáo phương pháp phân cấp cấp độ rủi ro hạn hán; Kết quả phân cấp cấp độ rủi ro do hạn hán; Bản đồ cấp độ rủi ro do hạn hán trên cơ sở khoa học và thực tiễn cho khu vực Tây Nguyên;

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài và các báo cáo thành phần;

- 01 bài báo đăng trên Tạp chí Khí tượng Thủy văn;

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ.

30 tháng

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, Trung tâm KTTV quốc gia

- Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương;

- Đài KTTV khu vực Tây Nguyên.

II

Tuyển chọn (02)

 

 

 

 

 

1

TNMT.2017.05.04: Nghiên cứu cơ sở khoa học phân cấp độ rủi ro cho các loại hình thiên tai ở Việt Nam;

 • Xây dựng được cơ sở khoa học xác định, phân cấp cấp độ rủi ro cho các loại hình thiên tai ở Việt Nam;
 • Đề xuất được bộ tiêu chí phân cấp cấp độ rủi ro cho các loại hình thiên tai phục vụ việc điều chỉnh Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 • Báo cáo tổng quan các nghiên cứu và phương pháp xác định, phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai;
 • Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng thiên tai tại Việt Nam;
 • Báo cáo cơ sở khoa học xác định, phân cấp cấp độ rủi ro cho các loại hình thiên tai ở Việt Nam;
 • Bộ tiêu chí phân cấp cấp độ rủi ro cho các loại hình thiên tai;
 • Báo cáo rà soát, đánh giá và đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi trong Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg về cấp độ rủi ro thiên tai;
 • Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo thành phần;
 • 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

30 tháng

Tuyển chọn

 • Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;
 • Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia;
 • Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

2

TNMT.2017.05.11: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động đánh giá khách quan chất lượng dự báo tại các điểm trên khu vực Việt Nam

- Đề xuất được mẫu bản tin dự báo tại các điểm dạng số hóa thống nhất trong ngành KTTV và bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng dự báo điểm phù hợp cho từng địa phương;

- Đánh giá được chất lượng của các phương pháp dự báo tại các điểm;

- Triển khai nghiệp vụ hệ thống tự động đánh giá khách quan chất lượng dự báo tại các điểm.

- Cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá chất lượng yếu tố dự báo;

- Các mẫu bản tin dự báo thời tiết điểm thống nhất và có thể số hóa;

- Bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng dự báo điểm;

- Kết quả đánh giá chất lượng của từng phương pháp dự báo điểm và chất lượng công cụ dự báo;

- Hệ thống phần mềm tự động đánh giá chất lượng dự báo thời tiết điểm có thể triển khai nghiệp vụ tại Trung ương và địa phương;

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài và các báo cáo thành phần;

- 02 bài báo đăng trên tạp chí.

30 tháng

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

 • Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng Thủy văn,  Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia;
 •  Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia;
 •  09 Đài KTTV khu vực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

 

 

 

 

 

 

 •  
 
Ban KHCN&HTQT
Kem tri seo