Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thông tin Cải cách thủ tục hành chính
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2016 và xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017
Ngày đăng: 10/11/2016
Đó là nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tại Văn bản số 5192/BTNMT-TCCB ngày 9/11/2016.

Nội dung Văn bản nêu rõ: Qua kiểm tra của Đảng ủy Bộ TN&MT và Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại một số các đơn vị trực thuộc Bộ theo kế hoạch cho thấy: trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã có nhiều cố gắng để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác CCHC năm 2016 và đã hoàn thành nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là việc xử lý hồ sơ công việc qua môi trường mạng; việc công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2015 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ; việc thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường... Tuy nhiên, công tác CCHC của Bộ vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC và nâng cao hiệu quả của công tác CCHC của Bộ năm 2016 và những năm tiếp theo, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo các cấp, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC được đề ra tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác CCHC; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quy chế số 666/BTNMT-QC ngày 09/5/2012 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc ban hành quy chế làm việc của Bộ. Gắn trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong thực hiện CCHC, tiếp tục xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị.

Thứ hai, tập trung kiểm tra, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 3539/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành kế hoạch CCHC năm 2016 của Bộ. Rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn tồn đọng, chưa hoàn thành, đặc biệt là các nhiệm vụ thuộc các kế hoạch CCHC thành phần năm 2016 của Bộ. Coi kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị. 

Thứ ba, chủ động đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, văn bản xin ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương về các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Chủ động, tăng cường phối hợp với Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật TN&MT ở địa phương theo trách nhiệm được phân công. Trường hợp địa phương có văn bản xin ý kiến mà đơn vị chậm trả lời, Giám đốc Sở TN&MT phản ánh trực tiếp với Bộ trưởng để chỉ đạo giải quyết.

Thứ tư, các đơn vị trực thuộc Bộ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2016 và chủ động xây dựng kế hoạch CCHC năm 2017 của đơn vị; các Vụ trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và Cục Công nghệ thông tin bám sát các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch CCHC của Nhà nước, của Bộ giai đoạn 2016 - 2020 và trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016, tình hình thực tiễn của Bộ, ngành, bối cảnh liên quan trong nước, quốc tế, khẩn trương xây dựng kế hoạch thành phần báo cáo lãnh đạo Bộ để ban hành và xây dựng kế hoạch chung về công tác CCHC năm 2017 theo phân công của Bộ, gửi Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 18/11/2016  để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt. Cụ thể:

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì xây dựng kế hoạch về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.

Vụ Pháp chế chủ trì xây dựng kế hoạch về cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính của Bộ.

Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch xây dựng về cải cách tài chính công của Bộ. 

Vụ Kế hoạch chủ trì xây dựng kế hoạch về đẩy mạnh cổ phần hóa, đổi mới phương thức quản lý, quản trị doanh nghiệp; tăng cường cơ chế giám sát đối với hoạt động của các doanh nghiệp.

Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng kế hoạch về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Bộ.

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chủ trì xây dựng, thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC.

Văn phòng Bộ chủ trì xây dựng kế hoạch về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở của Bộ; đối thoại, giao lưu trực tuyến với các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực TN&MT; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ và Chương trình công tác của Bộ.

Thanh tra Bộ chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Bộ theo quy định.

Cục Công nghệ thông tin chủ trì xây dựng kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý hành chính, xử lý quy trình nội bộ trong giao dịch, triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên môi trường mạng của Bộ.

Nguồn: monre.gov.vn

Các tin khác
Kem tri seo