Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Thông tin Cải cách thủ tục hành chính
Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Ngày đăng: 15/09/2016

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu kết luận tại cuộc họp chiều ngày 06/9 về tình hình xây dựng các VBQPPL

Từ nay đến cuối năm, thời gian không còn nhiều trong khi Bộ còn một khối lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật cần phải tập trung soạn thảo, trình ban hành. Để triển khai tốt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật những tháng cuối năm và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ.

Thứ nhất, trên cơ sở quy định mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (quy định về thủ tục hành chính, văn bàn hết hiệu lực thi hành), các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ giao và khả năng hoàn thành, tính khả thi của văn bản, các đơn vị rà soát, gửi đề nghị điều chỉnh Chương trình về Bộ (qua Vụ Pháp chế) để xây dựng dự thảo Quyết định điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Không điều chỉnh văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trừ trường hợp bổ sung theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ thực hiện các văn bản đã đãng ký, cam kết thực hiện trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016.

Thứ hai, khẩn trương rà soát, đề xuất phương án xứ lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nội dung về thủ tục hành chính giao Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đang xây dựng nhưng chưa được ban hành từ sau ngày 01/7/2016 hoặc chưa xây dựng, gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 25/9/2016 để tổng hợp. Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 01/10/2016.

Thứ ba, rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá đã được ban hành hoặc đề xuất, kiến nghị xây dựng mới để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính và Vụ Pháp chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Thứ tư, Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ làm việc với các đơn vị để thống nhất hình thức văn bản quy phạm pháp luật về dịch vụ công trực tuyến, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Thư năm, Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế triển khai thực hiện các nhiệm vụ về hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường được giao tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo các Thông tư quy định chỉ tiết, thi hành Luật bảo vệ môi trường chưa được ban hành, trình Bộ trường ký ban hành trước 30/10/2016; xây dựng Nghị định quy định chính sách tiếp cận nguồn gen dược liệu và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen dược liệu bảo đảm thời gian trình Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 931/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIII.

Rà soát các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và các quy định còn có những lỗ hổng pháp lý; phối hợp với Vụ Pháp chế nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Thứ sáu, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khẩn trương hoàn thiện dự thảo các thông tư quy định chi tiết, thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo chưa được ban hành, trình Bộ trưởng ký ban hành trước ngày 30/10/2016.

Thứ bảy, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế, bám sát việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến Luật đầu tư, đảm bảo thống nhất trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Nguồn: monre.gov.vn

Các tin khác
Kem tri seo