Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tài nguyên nước, môi trường
Đảng ủy Bộ TN&MT: Quán triệt phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” trong triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày đăng: 25/01/2019
(TN&MT) - Chiều 24/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Công Thành - Bí thư Đảng ủy – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị.
TK4

Đồng chí Lê Công Thành - Bí thư Đảng ủy – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Lê Quốc Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường - Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác Đảng 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Giang Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Đức Mạnh, Trưởng phòng nghiệp vụ I, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết: Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ lấy năm 2018 là năm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” làm trọng tâm hành động, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo sát tình hình thực tiễn, dự báo chính xác các xu thế, yêu cầu phát triển để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề trọng tâm của nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác đảng năm 2018, đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết, sơ kết đánh giá tình hình triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn bị nền tảng, động lực cho phát triển những năm tiếp theo và giai đoạn mới.

Công tác xây dựng đảng được quan tâm chỉ đạo, nhất là việc củng cố, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng trực cho phù hợp và thống nhất với tổ chức, bộ máy chính quyền theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền trong toàn Đảng bộ. Việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối tiếp tục được thực hiện chủ động, sáng tạo, từng bước có hiệu quả….

TK8

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để có cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019, tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT Lê Công Thành đã đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị cho ý kiến đóng góp cho Báo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm  năm 2019 của Đảng bộ, trong đó tập trung vào việc đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, phân tích những nguyên nhân chủ quan và khách quan của những tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra những biện pháp khắc phục nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong năm 2019.

Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường - đồng chí Lê Quốc Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ: Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trong năm 2018, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ đã kịp thời ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 khóa XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ Bộ TN&MT.

Năm 2018, Đảng ủy Bộ TN&MT đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ TN&MT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đề ra trong Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ TN&MT.

TK5

Đồng chí Lê Quốc Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ TN&MT báo cáo tổng kết

Đảng ủy Bộ, các cấp ủy trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, sớm xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ ngay từ đầu năm. Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đảng các cấp; phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII bảo đảm nội dung thực hiện sâu sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Bộ TN&MT, đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy rà soát, sửa đổi, bổ sung vào chương trình công tác phù hợp với đặc điểm tình hình của cấp ủy.

Công tác tổ chức xây dựng đảng được Đảng ủy Bộ TN&MT và các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, kiện toàn cấp ủy cho phù hợp và thống nhất với tổ chức, bộ máy chính quyền, tạo điều kiện để các tổ chức đảng sớm ổn định hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác cán bộ, quy hoạch cấp ủy các cấp, công tác phát triển đảng và nghiệp vụ đảng viên được thực hiện tốt, đúng quy định.

TK2

Đồng chí Đỗ Thị Tâm, Chánh văn phòng Đảng Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, phương pháp kiểm tra, giám sát đã thực hiện theo đúng quy trình, quy định; hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát được đổi mới, thiết thực; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, tạo sự đoàn kết, nhất trí, thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo, kết quả đạt được có ý nghĩa thiết thực, từ đó không khí dân chủ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, đoàn thể, chính quyền, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ được nâng lên.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định: Năm 2019, lấy phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" làm trọng tâm hành động, Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cấp ủy, đơn vị trực thuộc động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Trọng tâm ưu tiên vào xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tạo đột phá cho phát triển; quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, tăng cường đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội; chủ động trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức tốt việc thực thi; từng bước hiện đại hóa nền hành chính, hoàn thành tốt các phương hướng nhiệm vụ 2019 đã đề ra của ngành tài nguyên và môi trường.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc: Địa chất và khoáng sản; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường; Công nghệ thông tin; Khí tượng Thuỷ văn; Biển và Hải đảo Việt Nam đã phát biểu đóng góp cho chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đảng ủy Bộ.

TK7

Đồng chí Lại Hồng Thanh trình bày báo cáo tham luận của Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT Lê Công Thành cũng cho hay: Trong thời gian qua, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn, Đảng ủy Bộ đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc, sự cố.

Đồng thời, đồng chí Lê Công Thành chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ tiếp tục có nhận thức đầy đủ, quán triệt một cách sâu rộng các nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ để thực hiện thành công công tác đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2019. Quán triệt phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” trong triển khai nhiệm vụ. Tạo được 4 đột phá lớn là: Đột phá về thể chế; đột phá trong huy động nguồn lực tài nguyên, đột phá trong công tác bảo vệ môi trường, đột phá trong chất lượng dịch vụ công.

Theo Bí thư Đảng ủy Lê Công Thành, đối với tổ chức Đảng bộ Bộ TN&MT, công tác đảng được thực hiện tốt thì nhiệm vụ chính trị cũng sẽ đạt nhiều kết quả. Và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tốt cũng thể hiện việc thực hiện tốt vai trò tiên phong, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

TK6

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 chiều ngày 24/1

Đặc biệt, đồng chí Lê Công Thành đề nghị các cơ sở Đảng trực thuộc tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là kiện toàn công tác xây dựng tổ chức, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công tác khen thưởng, kỷ luật, thanh tra, kiểm tra; tiếp tục đổi mới từ chương trình công tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,…

Về nhiệm vụ từ nay đến trước, trong và sau Tết nguyên đán đồng chí Lê Công Thành đề nghị các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT tập trung làm tốt một số nhiệm vụ. Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, các cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra.

Phối hợp với thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, chăm lo thiết thực đến lợi ích vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các tổ chức, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa đảm bảo cho mọi người đều vui vẻ đón mừng Xuân mới.

Nguồn: Báo TN&MT

Các tin khác
Kem tri seo