Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tài nguyên nước, môi trường
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Quyết liệt, rốt ráo triển khai công việc trong 3 tháng cuối năm
Ngày đăng: 11/10/2018
(TN&MT) - Sáng 11/10 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2018. Bộ trưởng Trần Hồng Hà; các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên và Lê Công Thành chủ trì Hội nghị.
1108 BT phát biểu chỉ đạo HN

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã theo sát tình hình thực tiễn, dự báo chính xác các xu thế, yêu cầu phát triển để tập trung chỉ đạo các vấn đề trọng tâm; đặt quyết tâm cao trong cải cách hành chính, giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, để đưa các nguồn lực tài nguyên vào phát triển kinh tế - xã hội; chủ động trong giải quyết vấn đề môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo phát triển bền vững. Đồng thời, tập trung tổng kết, sơ kết đánh giá tình hình triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn bị nền tảng, động lực cho phát triển những năm tiếp theo và giai đoạn mới.
 

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm 2018 của Bộ TN&MT trên  một số lĩnh vực nổi bật như sau: Đối với công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách, pháp luật: Hoàn thành việc sơ kết các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đất đai, biển, khoáng sản, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; trên cơ sở đó Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất ban hành Nghị quyết mới Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 36-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI.
 

Bộ TN&MT đã trình Quốc hội thông qua Luật Đo đạc và Bản đồ; hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về quy hoạch của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Khí tượng thuỷ văn, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tập trung sửa đổi Luật đất đai, Luật Bảo vệ môi trường...

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Bộ TN&MT đã trình Chính phủ 07 Nghị định, 02 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; ban hành theo thẩm quyền 12 thông tư.  Có thể nêu một số ví dụ điển hình như: Bộ TN&MT đ
ã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; đã ban hành các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 theo đúng quy định; đã trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, trong đó đã quy định các điều kiện về nhập khẩu phế liệu chặt chẽ hơn (bao gồm cả việc phòng vệ thương mại, phòng ngừa việc vận chuyển phế liệu bất hợp pháp về Việt Nam) và phù hợp với quy định của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP...

 

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo: Đã triển khai 86 cuộc thanh tra, kiểm tra trong đó có 25 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Tập trung triển khai thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận, xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018.
 

Đối với công tác cải cách hành chính: Bộ TN&MT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực TN&MT, trong đó đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 102/163 điều kiện (chiếm 62,6%), tập trung chủ yếu ở 06 lĩnh vực: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ. Hoàn thành và vượt chỉ tiêu về cắt giảm sản phẩm hàng hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, trong đó cắt giảm 38/74 hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành, đạt 51,3%; bãi bỏ, đơn giản hóa 15/15 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, đạt 100%.
 

Đẩy nhanh triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, từng bước giảm giấy tờ trong điều hành, hiện đại hóa nền hành chính. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 09/8/2018 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc sử dụng văn bản điện tử xác thực chữ ký số, hiện 100% văn bản được số hoá và cập nhật vào Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 99 TTHC (tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2017), trong đó có 68 dịch vụ công mức độ 3, 15 dịch vụ công mức độ 4 (có 11 TTHC kết nối với Cổng thông tin Một cửa quốc gia), vượt mức kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 63 TTHC. Là cơ quan đầu tiên của Chính phủ triển khai thực hiện liên thông TTHC, Bộ TN&MT đã thực hiện triển khai thí điểm liên thông 11 TTHC thuộc 03 lĩnh vực, giúp doanh nghiệp cắt giảm 2/3 thời gian và tiết kiệm trên 60% chi phí thực hiện TTHC.
 

Về hợp tác quốc tế: trong 9 tháng đầu năm, Bộ TN&MT quản lý thực hiện 34 dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi (tăng 02 dự án so với cùng kỳ năm 2017). Xây dựng Đề án thiết lập Đối tác chiến lược về môi trường và thích ứng với BĐKH với Thụy Điển; ký kết 06 thỏa thuận quốc tế song phương cấp Bộ; đang trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt chủ trương ký kết 02 thỏa thuận quốc tế cấp Bộ, 14 bản Ghi nhớ giữa các đối tác nước ngoài và các đơn vị trực thuộc Bộ. Tổ chức tốt nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế quan trọng, nhất là Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu - GEF lần thứ 6 và các sự kiện liên quan tại thành phố Đà Nẵng.
 

1108 BT và các Ttr chủ trì HN

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các Thứ trưởng chủ trì Hội nghị 

Căn cứ vào chương trình công tác, các chương trình hành động, Bộ TN&MT tiếp tục yêu cầu thủ trưởng các đơn vị đề cao trách nhiệm cá nhân, chỉ đạo sát sao, quyết liệt để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc được giao theo lĩnh vực quản lý. Theo đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, cụ thể như sau: 

Khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân; thực hiện nghiêm các quy chế về công tác kế hoạch, tài chính vừa được Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành.
 

Đẩy nhanh thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018, đặc biệt là thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với công tác cấp giấy chứng nhận, xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018.
 

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC để nâng cao chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS, chỉ số về mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử; thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với tất các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Hoàn thiện, phát triển Hệ thống chia sẻ thông tin chỉ đạo điều hành giữa Bộ và địa phương và cơ chế tương tác giữa Bộ TN&MT với người dân, doanh nghiệp. 
 

Triển khai các văn kiện hợp tác, văn bản ghi nhớ ký kết giữa Bộ với các đối tác nước ngoài; vận động, thu hút, thực hiện và quản lý có hiệu quả nguồn hỗ trợ nước ngoài. Đổi mới công tác nghiên cứu KHCN; tăng cường năng lực, tiềm lực KHCN của các Viện, Trường thuộc Bộ TN&MT.
 

Triển khai xây dựng Chương trình công tác năm 2019, Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Kế hoạch thanh tra năm 2019, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021;
 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách, chủ trương lớn về tài nguyên và môi trường, các điểm sáng và mô hình tốt ở địa phương; tổ chức các sự kiện về tài nguyên và môi trường thiết thực, hiệu quả. Phổ biến, hướng dẫn, tăng cường năng lực cho các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp thực hiện chức năng giám sát, phản biện và tham vấn cộng đồng về tài nguyên và môi trường.

 

1110 Quang cảnh HNghi

Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Bộ TN&MT đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2018. Đây là những kết quả đáng khích lệ, là sự cố gắng rất lớn của nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT, trong đó có thể kể đến những nỗ lực đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng đề án Luật Đo đạc và Bản đồ đã được Quốc hội thông qua, đồng thời hoàn thiện gần xong các văn bản hướng dẫn kèm theo. Đặc biệt là tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã xem xét, thống nhất để Trung ương ban hành Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực chính sách biển và đại dương giữa Bộ TN&MT Việt Nam và Văn phòng Nội các Nhật Bản trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, dự Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bảncủa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường…
 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác kế hoạch – tài chính phải xác định cụ thể nguồn tài chính và lập kế hoạch tài chính cho các hoạt động của năm 2019 theo tinh thần bám sát thực tế, đúng trọng tâm, trọng điểm và có tính khả thi; kèm theo đó là công tác giám sát, kiểm tra, hướng dẫn phải luôn sát sao, thường xuyên, kịp thời.
 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đôn đốc các đơn vị chức năng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn trọng, làm rõ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong việc xây dựng dự thảo đề án Luật Đất đai sửa đổi, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, để có thể tham mưu trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Đối với lĩnh vực biển, hải đảo, cụ thể là Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Trung ương thống nhất và chuẩn bị ban hành, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng tham mưu, soạn dự thảo kế hoạch hành động tổng thể trong giai đoạn 5 năm tới của Chính phủ nói chung và kế hoạch của Bộ TN&MT nói riêng trong việc triển khai Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8, khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 

Kết luận Hội nghị giao ban, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT phải tập trung cao độ, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc hết sức quyết liệt, rốt ráo trong 2 tháng còn lại của năm 2018, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm. Nếu có khó khăn, vướng mắc cụ thể nào phải báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Bộ để khẩn trương tháo gỡ, xử lý.

Nguồn: Báo TN&MT

Các tin khác
Kem tri seo