Xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 của Tổng cục KTTV

Đăng ngày: 21-03-2019 | Lượt xem: 218
Tổng cục thực hiện ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020; Kế hoạch thông tin tuyên truyền năm 2020; Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020; Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và công tác CCHC năm 2020 của Tổng cục KTTV. Thực hiện Chương trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo VBQPPL năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định.

Tiếp tục thực hiện công tác cải cách TTHC trong toàn Tổng cục; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, thực hiện công tác CCHC trong nội bộ từng đơn vị thuộc Tổng cục.

Về tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:  Tiếp tục trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập, nâng cấp, hạ cấp, di chuyển, đổi tên, giải thể một số trạm KTTV theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 2044/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 triển khai, thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia. Triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Xây dựng, triển khai kế hoạch luân chuyển đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tổng cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị bổ nhiệm và chuyển đổi vị trí công tác đối với một số chức danh chuyên môn khác trong Tổng cục. Rà soát, xây dựng nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục KTTV giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 theo quy định.  Cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thăng hạng tại các kỳ thi do Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức; tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của ngành theo thẩm quyền. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế năm 2020.

Về tài chính công:  Hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp III xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023; xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 của Tổng cục; trình Bộ danh mục các nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2020 của Tổng cục. Xét duyệt quyết toán NSNN năm 2019 cho các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục; tổng hợp quyết toán và trình Bộ thẩm định Báo cáo quyết toán, báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2019 của Tổng cục.

Hiện đại hóa nền hành chính cụ thể là tăng cường quán triệt, triển khai đối với công chức, viên chức, người lao động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; cải tiến phương thức làm việc, từng bước hiện đại hóa hành chính; ứng dụng và phát triển công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại trong điều tra cơ bản, khảo sát, đo đạc, quan trắc và dự báo KTTV.  Tiếp tục thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tăng cường bổ sung kinh phí để Tổng cục tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV và hỗ trợ kinh phí đối với công chức, viên chức thuộc Tổng cục được cơ quan có thẩm quyền cử đi học, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn cũng như ngoại ngữ cho đội ngũ viên chức trẻ, viên chức thuộc nguồn quy hoạch.

Để thực hiện tốt công tác CCHC, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường giao kinh phí cho các đơn vị trong việc thực hiện công tác CCHC theo kế hoạch hàng năm, được bố trí trong dự toán kinh phí từ đầu năm để các đơn vị chủ động, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tiếp tục đề xuất, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật KTTV và các văn bản QPPL khác để thực thi hiệu quả Luật khí tượng thủy văn, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động KTTV phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy lùi tình trạng vi phạm hành lang kỹ thuật tại các trạm KTTV.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về các hiện tượng thiên tai KTTV nguy hiểm, gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KTTV.

Tin TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: