Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm

Đăng ngày: 05-08-2019 | Lượt xem: 1904

Các hình thức cụ thể đã được thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức như: sinh hoạt chi bộ, đảng bộ định kỳ; hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm; hội nghị giao ban công tác đầu tháng, đầu quý; sao gửi văn bản để tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đảng viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, theo dõi giám sát và báo cáo theo quy định.

Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN

- Ban hành Kế hoạch PCTN năm 2019; Kế hoạch cải cách hành chính 2019; Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019. Đồng thời các đơn vị được phân cấp quản lý đã chủ động xây dựng và ban hành các Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Rà soát văn bản hướng dẫn minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ, Tổng cục đã hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện về minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân năm 2018 đối với cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định, báo cáo về Tổng cục thẩm định, xem xét, tổng hợp báo cáo Bộ theo quy định.

- Triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt LuậtPhòng, chống tham nhũng (Luật số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, chống và kiểm soát ma túy; Quy định số 205-QĐ/TW gắn với thực hiện có hiệu quả Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 77-QĐ/BCSĐTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

- Ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục KTTV, công khai các quy chế làm việc của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết rõ hoạt động của Tổng cục để giám sát thực hiện;

- Đảng ủy Tổng cục KTTV đã xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát số 813-CTr/ĐU ngày 19/02/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục và Chương trình số 814-CTr/UBKT ngày 19/02/2019 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng cục nhằm giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ Tổng cục tại các tổ chức đảng trực thuộc, tăng cường vai trò của cán bộ, đảng viên ở các đơn vị cơ sở, trong đó nêu cao vai trò của đảng viên trong công tác PCTN.

Tình hình tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách về PCTN

Tổ chức thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy và các nhiệm vụ theo Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV; mỗi đơn vị phân công 01 chuyên viên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, theo dõi giám sát và báo cáo theo quy định về những nội dung thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng.

Tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách về PCTN: Tổng cục KTTV chưa có bộ phận chuyên trách về PCTN, cán bộ làm về công tác PCTN là kiêm nhiệm.

Các kết quả khác đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác PCTN từ Trung ương, bộ, ngành đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì mỗi đơn vị cũng chủ động xây dựng các kế hoạch hoạt động cụ thể của đơn vị mình theo đặc thù công việc và tính chất hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ; tích cực kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng và quản lý tài sản công nhằm ngăn ngừa và hạn chế tham nhũng; thực hiện nghiêm túc việc triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp trên và Chương trình thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tin Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: