Triển khai phong trào thi đua năm 2019

Đăng ngày: 04-02-2019 | Lượt xem: 174
Thực hiện Công văn số 585/BTNMT-TĐKTTT ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả bứt phá phát triển bền vững đất nước”, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với tinh thần “thi đua ái quốc”, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức phấn đấu, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm tiến tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và phát động phong

Tiếp tục quán triệt sâu rộng và  triển khai nghiêm túc Chương trình kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 của Chính phủ; thực hiện thành công các nhiệm vụ, giải pháp Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; triển khai thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của Bộ và Tổng cục KTTV về công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đơn vị trong thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng để công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức phong trào thi đua, đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, kỷ luật lao động; rà soát, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của Tổng cục KTTV và các đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh nhiệm vụ tinh giản biên chế, thu gọn tối ưu bộ máy, triển khai có hiệu quả đề án vị trí việc làm để khai thác, sử dụng có hiệu quả nhất nguồn lực con người. Thực hiện tinh gọn bộ máy quản lý, tinh giản biên chế; tăng cường năng lực, vai trò quản lý nhà nước về KTTV; thực hiện đồng bộ các biện pháp cải cách hành chính; thực hiện nghiêm minh các quy định về chính sách tài chính, giám sát chặt chẽ đầu tư công, sử dụng và quản lý hiệu quả tài sản công, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm theo hướng giảm thanh tra theo kế hoạch và tăng cường thanh tra đột xuất; kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí và nêu gương, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu về công tác này.

Tiếp tục tập trung sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các văn bản triển khai thi hành các nội dung của Luật KTTV; tiếp tục xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật, quy chế, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật trong công tác quản lý, hoạt động KTTV.

Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm trong lao động sản xuất và tiêu dùng; ứng dụng có hiệu quả các phần mềm chuyên dụng và công nghệ tin học trong công tác quản lý và trong chuyên môn, nghiệp vụ; đưa kết quả nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào khai thác, sử dụng nhằm góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả phục vụ KTTV đối với các cấp, các ngành và toàn xã hội.

 Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan vững về chính trị, mạnh về tổ chức, nội bộ đoàn kết nhất trí; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước; xây dựng cơ quan văn minh, văn hoá, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho CBCCVC&NLĐ trong toàn Tổng cục.

Tăng cường dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV đảm bảo tính kịp thời, đủ độ tin cậy, chi tiết, định lượng nhằm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai, đặc biệt là ở địa phương, nâng cao độ chính xác trong cảnh báo, dự báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ quét, lụt, sạt lở đất, hạn hán,... Ưu tiên tập trung đầu tư các dự án lớn, mang tính đột phá, tạo nguồn lực mạnh mẽ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu.

Chủ động đẩy mạnh công tác quan trắc, thực hiện đồng bộ các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành Khí tượng Thủy văn theo hướng hiện đại hóa; lấy việc đầu tư cho khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực làm giải pháp chủ yếu để phát triển trên cơ sở kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có; đồng thời, khuyến khích xã hội hóa, thương mại hóa các hoạt động khí tượng thủy văn và tăng cường sử dụng thông tin KTTV trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế, thúc đẩy thực hiện các diễn đàn đối thoại chính sách, các nhà đầu tư, tài trợ; tích cực huy động nguồn lực hỗ trợ hiện đại hóa ngành KTTV thông qua việc triển khai thực hiện những dự án, chương trình hợp tác song phương và đa phương với: Trung Quốc, Italia, Hàn Quốc, Trung tâm Phòng tránh thiên tai châu Á; tổ chức phi chính phủ Chương trình MAHASRI, SOWER/PACIFIC và các hợp tác khác với Na Uy, Phần Lan…tham gia các hoạt động hợp tác đa phương với Tổ chức Khí tượng Thế giới và Uỷ ban Bão quốc tế, Tiểu ban Khí tượng và Vật lý địa cầu ASEAN, APCC nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Tổng cục, tạo động lực thúc đẩy toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về KTTV, giúp người dân chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

 Tin:Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: