Tổng cục KTTV đăng ký thi đua năm 2019

Đăng ngày: 14-02-2019 | Lượt xem: 504
Hưởng ứng phong trào thi của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 585/BTNMT-TĐKTTT ngày 01 tháng 02 năm 2019 với lời kêu gọi của Bộ trưởng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên môi trường hăng hái thi đua công tác, lao động và học tập với tinh thần trách nhiệm cao, ra sức phấn đấu, tiếp tục cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua cao nhất, lòng yêu nước mạnh mẽ, ý chí tự lực tự cường, yêu ngành, yêu nghề với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước”; Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) đã phát động

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT ngày 14/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trong ngành tài nguyên và môi trường;

Tổng cục KTTV đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua trong năm 2019:

Danh hiệu thi đua

Đối với tập thể:

- Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc từ 50 đến 70 tập thể.

          -  Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến trên 75%  tổng số tập thể trong Tổng cục.

Đối với cá nhân:

- Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc từ 01 đến 02 cá nhân.

- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp ngành Tài nguyên và Môi trường từ 10 đến 15 cá nhân.

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở từ 100 đến 150 cá nhân.

- Lao động tiên tiến trên 80% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục.

Các hình thức khen thưởng

Giấy khen thưởng của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV:

- Cá nhân từ 120 đến 150 người.

- Tập thể từ 100 đến 130 tập thể.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Cá nhân từ 10 đến 15 cá nhân.

- Tập thể từ 05 đến 10 đơn vị.

Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Tập thể từ 03 đến 04 đơn vị

Bằng khen của Thủ tướng và Cờ thi đua của Chính phủ:

- Cờ thi đua của Chính phủ: Từ 01 đến 02 đơn vị.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Từ 03 đến 05 tập thể và cá nhân.

Huân chương lao động:

- Cá nhân: Từ 01 đến 02 cá nhân;

- Tập thể: Từ 01 đến 02 đơn vị.

Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: