Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

Đăng ngày: 27-03-2019 | Lượt xem: 206

Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chính sách tinh giản biên chế

Trong năm 2019, Tổng cục KTTV luôn thực hiện đúng các quy định về quản lý công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2019 - 2021; xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026.  Trình Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Quy hoạch lãnh đạo Tổng cục KTTV và Quy hoạch lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026. Phê duyệt Quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 của 09 đơn vị: Trung tâm Quan trắc KTTV; Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV; Liên đoàn Khảo sát KTTV; Đài Khí tượng cao không; Ban Quản lý các dự án KTTV; các Đài KTTV khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thực hiện quy trình, thủ tục kiện toàn cán bộ lãnh đạo quản lý của một số đơn vị trực thuộc Tổng cục: bổ nhiệm 10 cấp trưởng đơn vị (điều động, bổ nhiệm 03; bổ nhiệm lại 05; kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến khi nghỉ hưu 02); bổ nhiệm 14 cấp phó đơn vị (bổ nhiệm 02; điều động, bổ nhiệm 05; bổ nhiệm lại 04; kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến khi nghỉ hưu đối với 03 chức danh lãnh đạo cấp phó các đơn vị); bổ nhiệm 01 Kế toán trưởng thuộc Dự án thành phần 3 của Đề án Hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc KTTV giai đoạn 2010 - 2012; giao nhiệm vụ điều hành đơn vị đối với 02 lãnh đạo đơn vị; điều động, bổ nhiệm đối với 03 công chức lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Tổng cục.  Điều chuyển công tác đối với 12 viên chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; chuyển công tác ra ngoài Tổng cục đối với 02 viên chức; tiếp nhận 01 viên chức từ Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu; giải quyết thôi việc đối với 01 công chức lãnh đạo đơn vị trực thuộc Tổng cục; tiếp nhận, điều động đối với 02 viên chức sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thạc sỹ tại nước ngoài về nhận công tác tại Tổng cục; thực hiện thủ tục cho 02 viên chức nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH, 03 viên chức nghỉ việc không hưởng lương.

Triển khai thực hiện thủ tục đánh giá, phân loại cán bộ năm 2019 đối với công chức, viên chức của Tổng cục theo phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Tổng cục KTTV; đề xuất nội dung nhận xét, đánh giá kết quả công tác năm 2019 đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục.  Chuẩn bị nội dung, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Tổng cục; Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn Tổng cục; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Tổng cục và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục có phụ cấp từ 0.8 trở lên. Thực hiện tinh giản biên chế năm 2019 đối với 17 viên chức; tổng hợp danh sách nghỉ hưu năm 2020 đối với công chức, viên chức và người lao động báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho ngành

Tổng cục đã cử 27 cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký vào cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ và các cán bộ tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng trong nước và ngoài nước. Hiện đã đào tạo, bồi dưỡng dài hạn trong nước: 17 người (trong đó 07 cán bộ đi học thạc sĩ; 05 cán bộ đi học đại học; 03 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị; 02 cán bộ học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính). Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong nước: 398 người (đào tạo, bồi dưỡng chuyên viên cao cấp, chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên môi trường hạng II, III; bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, vận hành, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ mới…).  Đào tạo dài hạn nước ngoài: 09 người (trong đó 01 cán bộ tham dự học chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Nhật Bản; gia hạn đối với 01 cán bộ học tiến sĩ tại Đài Loan; 07 cán bộ tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về sử dụng mô hình dự báo thời tiết số trị tại Phần Lan).  Cử 212 lượt cán bộ đi nước ngoài tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các khóa tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài; cử 01 cán bộ tham gia tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn; 01 cán bộ tham gia xây dựng đề án hiện đại hóa thủy lợi phục vụ chuyển đổi phát triển nông nghiệp bền vững tại các tiểu vùng sinh thái theo hướng đa dạng hóa nguồn lực và phương phức phục vụ vùng đồng bằng sông Cửu Long; 01 cán bộ tham gia xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống thiên tai”; 01 cán bộ tham gia Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Tài nguyên và Môi trường; 02 cán bộ tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đã được gắn với công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cán bộ trong nguồn quy hoạch được ưu tiên xem xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu theo yêu cầu của chức danh bổ nhiệm hoặc chức danh quy hoạch.

Tin TCCB

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: