Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, kế hoạch trọng tâm tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Đăng ngày: 04-11-2019 | Lượt xem: 306
Công tác pháp chế, kiểm tra thi hành pháp luật về KTTV a) Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Năm 2019, Tổng cục KTTV được Bộ TNMT giao xây dựng 01 Đề án, 01 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Thông tư của Bộ TNMT (Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19/12/2018 của Bộ TNMT phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2019), tiến độ thực hiện tháng 10/2019, như sau.

- Đề án trình Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác KTTV đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia”: đã được Ban Cán sự Đảng Bộ TNMT ký Tờ trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét, có văn bản đề xuất đưa vào Chương trình công tác chính thức của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2020. Thời gian trình Đề án: Tháng 3 năm 2020.

- Hồ sơ sửa Quyết định 632 và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 38 đã được Bộ ký Tờ trình trình Thủ Tướng, Chính phủ xem xét ban hành (Tờ trình số 52/TTr-BTNMT ngày 31/8/2019 và Tờ trình số 59/TTr-BTNMT ngày 30/9/2019).

- Quyết định thay thế Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn số 5304/BTNMT ngày 16/10/2019).

- Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn Đã trình Bộ ký ban hành (Thông tư số 16/2019/BTNMT ngày 30/9/2019).

- Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ: đang hoàn thiện dự thảo và hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Vụ Khoa học và Công Nghệ, Vụ Pháp chế của Bộ. Dự kiến trình Bộ ký ban hành theo đúng kế hoạch.

Công tác kiểm tra thi hành pháp luật về KTTV: Đã thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về KTTV trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Nghệ An, Lai Châu, Hà Giang. Còn các tỉnh Tuyên Quang, Đăk Nông, Đăk Lăk sẽ hoàn thành việc kiểm tra trước 31/10/2019.

Tin Vụ TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: