Thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Đăng ngày: 28-11-2019 | Lượt xem: 1256
Sau khi xem xét Công văn số 985/ĐKVTN-VP ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên về việc áp dụng chính sách đối với cán bộ viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn có đánh giá nhận định

Căn cứ Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn thông báo các trạm khí tượng thủy văn đủ điều kiện hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, gồm các trạm có tên sau:

1. Trạm Thủy văn Bản Đôn;

2. Trạm Thủy văn Đức Xuyên;

3. Trạm Khí tượng M’Đrắk.

Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức do đơn vị căn cứ vào thời gian công tác thực tế tại địa bàn đặc biệt khó khăn để tính mức hưởng theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, chi trả định kỳ vào tiền lương hàng tháng và không tính đóng bảo hiểm xã hội. Tổng cục Khí tượng Thủy văn thông tin để Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Tin Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: