Thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

Đăng ngày: 09-09-2019 | Lượt xem: 192
Sau khi xem xét Công văn số 317/ĐKVTTB ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ về việc báo cáo thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn thông báo để Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước

Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi tắt là Nghị định số 116/2010/NĐ-CP); Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 và Công văn số 1044/BNV-TL ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nội vụ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn thông báo trạm Thủy văn Sơn Giang thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ được áp dụng chế độ chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Thời điểm hưởng các chế độ chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với trạm Thủy văn Sơn Giang thực hiện từ ngày 07 tháng 3 năm 2018 (thời điểm Quyết định số 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành).

Cách tính và thời gian thực hiện các loại phụ cấp thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành, chi trả định kỳ vào tiền lương hàng tháng và không tính đóng bảo hiểm xã hội.

Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: