Tham gia họp trực tuyến của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 01-04-2020 | Lượt xem: 984
Thực hiện chủ trương tăng cường hình thức họp trực tuyến để phòng ngừa dịch bệnh Covid - 19, để đảm bảo các cuộc họp trực tuyến của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) được diễn ra thông suốt và an toàn; Tổng cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, thực hiện một số nội dung.

Cử cán bộ tham dự họp trực tuyến - Các đơn vị có trách nhiệm cử đại biểu tham dự họp đầy đủ, theo đúng thành phần. Tổng cục giao Văn phòng Tổng cục đính kèm thông tin ID phòng họp trên lịch làm việc hàng tuần của Tổng cục. Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giữ gìn, bảo mật và chịu trách nhiệm về các thông tin tài khoản của mình; không được cung cấp thông tin tài khoản của mình cho tổ chức, cá nhân khác khi chưa được phép của người có thẩm quyền. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật, liên hệ ngay với Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV để phối hợp xử lý, giải quyết. - Đơn vị được giao chủ trì tổ chức cuộc họp phải cung cấp danh sách các Đại biểu xác nhận tham gia cuộc họp cho Văn phòng Tổng cục trước thời điểm bắt đầu cuộc họp ít nhất 15 phút. Trường hợp Văn phòng Tổng cục không có trong thành phần dự họp, đơn vị được giao chủ trì phải báo cáo Lãnh đạo Tổng cục chủ trì cuộc họp về thành phần đại biểu tham dự họp trước thời điểm bắt đầu cuộc họp ít nhất 15 phút.

Ảnh họp trực tuyến

Tham gia họp trực tuyến - Các đại biểu được phân công dự họp có mặt tại điểm cầu hoặc đăng nhập vào cuộc họp trước thời điểm bắt đầu cuộc họp ít nhất 15 phút để kiểm tra đường truyền, thử nghiệm hệ thống và ổn định tổ chức. Khi tham gia cuộc họp và chưa đến lượt phát biểu, yêu cầu đại biểu phải để micro ở chế độ im lặng để âm thanh không bị gây nhiễu. - Các đại biểu dự họp nghiêm túc, giữ gìn trật tự, không trao đổi việc riêng; để điện thoại di động ở chế độ rung; có mặt xuyên suốt cuộc họp, trường hợp vì công việc đột xuất có thể để chế độ nghe (không có hình ảnh) nhưng không quá 10 phút; khi người chủ trì tuyên bố kết thúc họp mới được phép rời khỏi cuộc họp.

Việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Tổng cục các đơn vị thực hiện theo các yêu cầu tại Quyết định số 728/QĐ-TCKTTV ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV về việc quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Tổng cục KTTV.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: