Phương hướng, nhiệm vụ của công tác phòng chống tham nhũng trong kỳ tiếp theo

Đăng ngày: 18-05-2019 | Lượt xem: 1253
Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, Tổng cục KTTV sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN tại cơ quan, đơn vị, các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động KTTV thông qua việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động liên quan đến KTTV, các văn bản định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các lĩnh vực KTTV góp phần minh bạch hóa các hoạt động KTTV.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước và cơ quan có thẩm quyền về công tác phòng, chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức trong cơ quan nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nâng cao vai trò của cán bộ, viên chức tham gia phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện công khai, minh bạch việc quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, tuyển dụng, công chức, viên chức cũng như việc xử lý, kỷ luật, công chức, viên chức. Tiếp tục tăng cường mạnh mẽ hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTN, chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi hệ thống quy chế, quy định cho phù hợp, đảm bảo cho công tác lãnh đạo, quản lý hiệu quả.

Tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát định kỳ hoặc đột xuất trong công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện cấp trên kiểm tra, giám sát, thanh tra cấp dưới và cấp dưới giám sát cấp trên, giám sát chéo giữa các cơ quan, đơn vị; thực hiện công khai minh bạch và giải trình theo quy định khi có yêu cầu về tiêu chuẩn, quy trình thủ tục và hồ sơ nhân sự, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; thường xuyên tự kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, sai sót trong công tác cán bộ; thực hiện tốt chế độ công vụ.

Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư tố cáo về tham nhũng, lãng phí thuộc thẩm quyền của Tổng cục theo quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, viên chức.

Tin Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: