Phát động phong trào thi đua năm 2019

Đăng ngày: 08-02-2019 | Lượt xem: 194
Thực hiện Công văn số 585/BTNMT-TĐKTTT ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả bứt phá phát triển bền vững đất nước”, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với tinh thần “thi đua ái quốc”.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực để phấn đấu về đích các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của cả nước và của ngành tài nguyên và môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Năm 2019 còn là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Ngành, là năm sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Mục tiêu của phong trào nhằm (1) Động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC&NLĐ) Tổng cục KTTV năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện của Ngành trong năm 2019. (2) Tổ chức các hoạt động hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác đề ra. (3) Phát hiện nhân tố mới, các mô hình, công việc mới, các tập thể tiên tiến, gương sáng điển hình trong đội ngũ CBCCVC&NLĐ có tác động sâu sắc tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh. (4) Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã được Quốc hội thông qua. 

Tin Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: