Những quan điểm chỉ đạo về cải cách hành chính tại Bộ TN&MT

Đăng ngày: 24-06-2019 | Lượt xem: 190
Với phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, ngày từ những ngày đầu năm mới (ngày 02/01/2019), Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 12/QĐ-BTNMT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, lãnh đạo Bộ TN&MT tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, sự phối họp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC. Gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị; đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Bộ đề ra 9 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong năm 2019 và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về việc chất lượng và tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động này; chủ động xử lý, phối họp xử lý theo thẩm quyền, hoặc đề xuất với Bộ xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Kế hoạch hành động đề ra 8 nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng hạng các chỉ số thành phần về đăng ký tài sản và chất lượng quản lý hành chính đất đai đến năm 2021; triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo đúng kế hoạch và lộ trình; cung cấp ít nhất 30% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí hoặc lệ phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký ban hành Văn bản số 858/BTNMT-VP về Chương trình công tác năm 2019 của Bộ trên cơ sở triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Chương trĩnh công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ... Bộ yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai, xây dựng ngay các đề án, VBQPPL, bảo đảm hoàn thành đúng hạn đã đăng ký, định kỳ hằng tháng báo cáo tiến độ thực hiện.

Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 477/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập báo cáo phục vụ việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Theo đó, Ban soạn thảo và Tổ biên tập có trách nhiệm tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 -2020 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá cho chiến lược giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, Bộ tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả của 3 đường dây nóng ở Trung ương để người dân và tổ chức, doanh nghiệp có thể thông tin trực tiếp hoặc gửi những phản ánh, kiến nghị đến Bộ về những tiêu cực, vi phạm nêu trên qua số điện thoại đường dây nóng được công khai; trong đó, các phản ánh, kiến nghị đã được tiếp nhận và tích cực xử lý. Đồng thời, ở địa phương, hiện nay hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã thành lập và công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về những tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo chỉ đạo của Bộ.

Tin Vụ TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: