Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019 của Vụ Tổ chức cán bộ

Đăng ngày: 17-01-2019 | Lượt xem: 174
Thực hiện Công văn số 6095/TCKTTV-VP ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2018 và đăng ký danh mục đề án năm 2019 và xây dựng báo cáo Tổng kết công tác năm 2018. Để đáp ứng yêu cầu công tác của Tổng cục KTTV, Vụ Tổ chức cán bộ xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019:

1. Tiếp tục đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV đáp ứng yêu cầu công tác; thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế công chức cho Tổng cục KTTV.

2. Tiếp tục triển khai rà soát bổ sung, xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2021 – 2026; kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2021 theo quy định.

3. Hoàn thiện, trình Tổng cục trưởng ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức của Tổng cục KTTV, Quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Tổng cục KTTV theo các văn bản quy định mới của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường; rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy định về quản lý công chức, viên chức của Tổng cục KTTV theo hướng dẫn mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Triển khai thực hiện các quy định mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường về: công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức, viên chức; quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác thi đua, khen thưởng...   

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường và Công văn số 1729/BTNMT-TCCB ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

6. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng, công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 của Tổng cục KTTV; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.

7. Tổ chức thực hiện tinh giản biên chế năm 2019; tổ chức thẩm định số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính để các đơn vị phê duyệt.

8. Thực hiện công tác nâng bậc lương định kỳ, nâng bậc lương trước thời hạn, trước khi nghỉ hưu; chuyển ngạch, xếp lại ngạch công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy định.

9. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện đầy đủ, đảm bảo các chế độ chính sách với cán bộ, công chức, viên chức và ngưởi lao động thuộc Tổng cục.

10. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của Tổng cục KTTV. Tập trung tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ viên chức quản lý, sử dụng, vận hành các thiết bị, công nghệ về quan trắc KTTV, thông tin dữ liệu KTTV, dự báo KTTV đã được đầu tư trang bị mới và sẽ được đầu tư trong thời gian tới quan các chương trình, đề án, dự án.

11. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, nội dung các phong trào thi đua của Tổng cục theo hướng dẫn của Bộ tới các đơn vị trực thuộc Tổng cục; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua của Tổng cục theo quy định; chuẩn bị nội dung cho công tác xét duyệt sáng kiến, bình xét thi đua khen thưởng năm 2019.

12. Triển khai công tác đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục năm 2019 theo quy định; tổng hợp kết quả trình lãnh đạo Tổng cục báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

13. Thực hiện kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại một số đơn vị trực thuộc Tổng cục theo kế hoạch đã đề ra.

14. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các nội dung có liên quan để Bộ Nội vụ quyết định thành lập Hội KTTV; tiếp tục triển khai các thủ tục về công nhận ngày truyền thống ngành KTTV.

15. Hoàn thành các công việc thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất khác theo phân công của Lãnh đạo Tổng cục KTTV.

Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: