Lớp Bồi dưỡng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ

Đăng ngày: 17-10-2019 | Lượt xem: 255
Thực hiện Quyết định số 4005/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức lớp “Bồi dưỡng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ” lần 02.

Lớp Bồi dưỡng đi sâu vào các nội dung về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ thông qua 05 chuyên đề chính:

Chuyên đề 1: Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 10/CTTTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

Chuyên đề 2: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng và công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp;

Chuyên đề 3: Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong quản lý;

Chuyên đề 4: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng;

Chuyên đề 5: Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm;

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: