Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019

Đăng ngày: 24-01-2019 | Lượt xem: 158
Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 09 tháng 3 năm 2018; Tổng cục KTTV thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về KTTV trong phạm vi cả nước. Theo đó, Tổng cục KTTV gồm 06 đơn vị quản lý nhà nước và 16 đơn vị sự nghiệp. Ngoài ra, theo yêu cầu nhiệm vụ công tác, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã Quyết định thành lập Ban Quả

Thực hiện Công văn số 2963/BTNMT-TĐKTTT ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo chỉ rõ:

Về thuận lợi: Tổng cục KTTV luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự giúp đỡ của các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ; sự cố gắng khắc phục khó khăn của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục; sự tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, Tổng cục KTTV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Nội bộ đoàn kết, Lãnh đạo Tổng cục KTTV và các tổ chức Đảng, đoàn thể luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và chỉ đạo các phong trào thi đua, khen thưởng và tuyên truyền.

  Về khó khăn: Việc bình xét thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức và người lao động hàng năm căn cứ trên cơ sở kết quả việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động. Tuy nhiên, hiện nay kết quả đánh giá phân loại đối với các đồng chí lãnh đạo luôn có sau thời điểm xét thi đua, khen thưởng. Do vậy, việc bình xét cũng như đề nghị các cấp khen thưởng đôi khi chưa được đảm bảo theo quy định; việc khen thưởng cho các tập thể nhỏ, cá nhân lao động trực tiếp chưa được thúc đẩy; việc huy động nguồn kinh phí cho quỹ thi đua, khen thưởng của Tổng cục KTTV còn hạn chế, do chỉ dựa vào nguồn chi thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập là chính, trong khi nhiều hình thức khen thưởng công tác Đảng và các đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở đều lấy từ nguồn này nên gặp nhiều khó khăn trong thực hiện.

Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: