Khóa bồi dưỡng nghề nghiệp viên chức Tài nguyên và Môi trường hạng II

Đăng ngày: 24-10-2019 | Lượt xem: 1050
Căn cứ Quyết định số 3157/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II. Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II tại thành phố Hà Nội.

Đối tượng bồi dưỡng:

- Các viên chức: địa chính viên hạng II, điều tra viên tài nguyên và môi trường hạng II, dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II, kiểm soát viên khí tượng thủy văn hạng II, quan trắc viên tài nguyên và môi trường hạng II, đo đạc bản đồ viên hạng II (sau đây viết tắt là viên chức tài nguyên và môi trường hạng II) hoặc tương đương
chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hàng II;

- Viên chức tài nguyên và môi trường hạng III hoặc tương đương được bổ nhiệm (hoặc xếp ngạch và xếp lương) vào ngạch địa chính viên, điều tra viên tài nguyên và môi trường, dự báo viên khí tượng thủy văn, kiểm soát viên khí tượng thủy văn, quan trắc viên tài nguyên và môi trường và trắc địa bản đồ viên trước ngày 15 tháng 02 năm 2013 chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hàng II;

- Viên chức tài nguyên và môi trường hạng III hoặc tương đương không thuộc đối tượng nêu trên (sau ngày 15/02/2013) phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hàng III.

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: