Kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng

Đăng ngày: 12-02-2019 | Lượt xem: 340
Năm 2019 là năm có ý nghĩa tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực để phấn đấu về đích các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của cả nước và của ngành tài nguyên và môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Ngành cũng là năm sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện Công văn số 585/BTNMT-TĐKTTT ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc p

Quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ về thi đua, khen thưởng.

Tổng cục KTTV đã chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, cụ thể như: Tổ chức triển khai quán triệt Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017) của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Thông tư 21/2018-BTNMT (14/11/2018) của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng

Lãnh đạo Tổng cục KTTV đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản quy định, chỉ đạo hướng dẫn của Đảng và Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác thi đua khen thưởng. Tổng cục đã phát hành công văn số 250/TCKTTV-TCCB ngày 11 tháng 3 năm 2019 về việc phát động phong trào thi đua năm 2019 tới các đơn vị trực thuộc nhằm định hướng rõ công tác thi đua khen thưởng của toàn Tổng cục ngay từ đầu năm; Công văn số 271/TCKTTV-TCCB ngày 13 tháng 3 năm 2019 về việc phát động Năm an toàn giao thông 2019; Công văn số 314/TCKTTV-TCCB ngày 22/3/2019 về việc thực hiện hướng dẫn hoạt động về công tác gia đình năm 2019; và các văn bản hướng dẫn xét tặng các hình thực khen thưởng đột xuất của các đơn vị ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các phong trào thi đua

Từ đầu năm 2019, Tổng cục KTTV đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phát động thi đua, vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động quán triệt tinh thần thi đua yêu nước và đăng ký thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Các phong trào thi đua của Tổng cục đã được các đơn vị triển khai phát động rộng khắp tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động. Các chỉ tiêu thi đua đều được các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa bằng các thang điểm cho từng hạng mục công việc, ngoài điểm chuẩn còn quy định điểm thưởng và điểm trừ cho phần chất lượng chuyên môn. Phong trào thi đua được gắn với việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và quy trình đánh giá xếp loại thi đua hàng năm gồm nhiều căn cứ để xem xét một cách toàn diện khách quan. Cách làm này đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động về công tác thi đua, khen thưởng đó là gắn thi đua khen thưởng với hiệu quả chuyên môn, hướng đến cộng đồng và địa phương.

Thực hiện Công văn 585/BTNMT-TĐKTTT ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước”, Tổng cục KTTV đã tổ chức hưởng ứng và phát động phong trào thi đua năm 2019 tại Công văn số 250/KTTVQG-TCCB ngày 11 tháng 3 năm 2019 với các nội dung thiết thực, cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và bám sát theo nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị với mục địch hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị đề ra và các nhiệm vụ công tác 2019. Ngoài ra, các nội dung thi đua còn gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn minh, văn hóa trong đơn vị. Các phong trào thi đua của Tổng cục đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hội Cựu chiến binh trong ban hành các văn bản chỉ đạo, phát động, hưởng ứng mang lại nhiều khởi sắc cho phong trào thi đua và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục đều xây dựng thành những mục tiêu thi đua trong từng công việc cụ thể với chương trình kế hoạch, hành động phù hợp với thực tế của từng đơn vị bằng việc thực hiện đăng ký thi đua năm 2019 với Tổng cục ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó là các chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí; chương trình hành động xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trở thành người cán bộ trung thành - tận tụy - sáng tạo - gương mẫu; chương trình hành động xây dựng nếp sống văn minh công sở, xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp đạt chuẩn cơ quan văn hoá; chương trình hành động thực hiện Luật phòng chống tham nhũng.

Thực hiện Công văn số 889/BTNMT-TĐKTTT ngày 04 tháng 3 năm 2019 về việc thực hiện Năm an toàn giao thông 2019, Tổng cục đã phát hành Công văn số 271/TCKTTV-TCCB ngày 13 tháng 3 năm 2019 về việc phát động Năm an toàn giao thông 2019 tới các đơn vị trực thuộc Tổng cục yêu cầu các đơn vị thực hiện triển khai phát động tới công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, phân công nhiệm vụ tới các đơn vị cụ thể như yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyền thông về công tác an toàn giao thông trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục cho Tạp chí KTTV .v.v.

Thực hiện Công văn số 1830/BTNMT-TĐKTTT ngày 22 tháng 4 năm 2019 về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019, Tổng cục đã thực hiện triển khai, rà soát tới các đơn vị trực thuộc bằng văn bản số 489/TCKTTV-TCCB ngày 02 tháng 5 năm 2019. Sau khi thực hiện rà soát đã có văn bản báo cáo Bộ theo quy định.

Các hoạt động Khối thi đua

Tổng cục KTTV được sinh hoạt tại Khối thi đua số III cùng với các Tổng cục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Tổng cục Môi trường. Năm 2019, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số III đã thực hiện Đăng ký giao ước thi đua năm 2019 giữa các Tổng cục trong Khối nhằm thống nhất triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, công tác tổ chức các hoạt động của Khối tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Tổng cục KTTV đã chủ động tham gia ký kết giao ước thi đua giữa các tổng cục; xây dựng kế hoạch các hoạt động và phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Khối theo kế hoạch.

 Bình xét khen thưởng

Công tác khen thưởng đã được Lãnh đạo Tổng cục, chỉ đạo sát sao. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã tiến hành tổng kết, đánh giá phong trào thi đua đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ theo quy định của Luật thi đua khen thưởng và các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục KTTV. Việc xét, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục KTTV có thành tích trong các lĩnh vực không thuộc quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo quy chế hoặc quy định hướng dẫn về xét khen thưởng của các bộ, ban, ngành, địa phương và đảm bảo không vượt quá tỷ lệ, số lượng được phân bổ theo quy định; nhiều tập thể, cá nhân của các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã được các cấp khen thưởng, cụ thể như: Năm 2018, Tổng cục KTTV có 61 cá nhân được Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 25 tập thể được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 05 đơn vị trực thuộc Tổng cục được Bộ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 74 tập thể và 154 cá nhân được Tổng cục trưởng tặng Giấy khen.

Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 3017/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020, các đơn vị trực thuộc Tổng cục tiến hành nhân rộng điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú; gắn xây dựng điển hình tiên tiến với phát hiện và biểu dương những tấm gương tiêu biểu, có nhiều thành tích trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, triển khai các đề án, dự án như: Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Phong trào nâng cao chất lượng, tiến bộ trong tổ chức thực hiện các đề tài, dự án… Sơ kết điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2018 theo tinh thần Công văn số 1402/BTNMT-TĐKTTT ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV đã được Bộ Tài nguyên và môi trường công nhận 01 tập thể (Phòng Dự báo KTTV, Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ) và 01 cá nhân (Ông Dương Văn Khánh, Giám đốc Trung tâm Quan trắc KTTV) là những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2018 được Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định công nhận điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoan 2016-2018, Tổng cục đã kịp thời nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong toàn cơ quan, qua đó phát huy tinh thần học hỏi, sự phấn đấu của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục để có nhiều hơn nữa gương điển hình trong giai đoạn 2019-2020.

Công tác đánh giá tác động, ảnh hưởng của các phong trào thi đua trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện Công văn số 2963/BTNMT-TĐKTTT ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục KTTV đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc tự kiểm tra, đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền năm 2019 và báo cáo Kết quả tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền theo quy định đồng thời, giao cho Vụ Tổ chức cán bộ lồng ghép kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và công tác thi đua khen thưởng năm 2019 tại các đơn vị trực thuộc theo quy định.

Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: