Kết quả công tác năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019

Đăng ngày: 17-01-2019 | Lượt xem: 169
Thực hiện Công văn số 6095/TCKTTV-VP ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2018 và đăng ký danh mục đề án năm 2019 và xây dựng báo cáo Tổng kết công tác năm 2018, sau khi rà soát, tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả công tác năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019 với các nội dung sau:

      1. Công tác tổ chức bộ máy

Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 23 đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký ban hành. Phối hợp với các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Tổng cục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc các đơn vị, trình Tổng cục trưởng ký ban hành (144 tổ chức cấp phòng).

Chuẩn bị nội dung trình và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt: giao biên chế công chức năm 2018 cho Tổng cục KTTV đáp ứng yêu cầu công tác trước mắt với 31 chỉ tiêu; điều chỉnh tăng số lượng cấp phó cho Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và Liên đoàn Khảo sát KTTV; đưa các trạm KTTV tự động thuộc Dự án "Hiện đại hóa hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai tại Đài KTTV khu vực Đông Bắc", Trạm Khí tượng Hải văn tự động DKI/19, DKI/21 thuộc Đài KTTV khu vực Nam Bộ  và Trạm Thủy văn Thạch Hãn thuộc Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ vào hoạt động chính thức.    

Thực hiện các thủ tục trình Tổng cục trưởng Quyết định: tiếp nhận và điều chuyển các trạm thực nghiệm khí tượng nông nghiệp và trạm quan trắc môi trường từ Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu cho Đài KTTV khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Nam Bộ và Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV để quản lý, vận hành và khai thác; chuyển 08 chỉ tiêu số lượng người làm việc và điều động 08 viên chức từ Đài KTTV khu vực Nam Bộ đến công tác tại Liên đoàn Khảo sát KTTV.

Thực hiện các nội dung, thủ tục thành lập Hội KTTV; đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nội vụ xem xét, quyết định thành lập Hội KTTV.

Trình Tổng cục trưởng thành lập: Tổ Kỹ thuật hỗ trợ thực hiện gói thầu C2-DV4 thuộc Hợp phần 2 - Dự án Quản lý thiên tai; 09 Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2018 tại các Đài KTTV khu vực; 07 Đoàn Kiểm tra công tác thi hành pháp luật KTTV tại các tỉnh (Bình Thuận, Bình Định, Ninh Thuận, Quảng Trị, Quảng Bình, Lạng Sơn, Cao Bằng); Tổ giúp việc về công tác pháp chế - chính sách;  Tổ chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Tổng cục.

Rà soát, trình Tổng cục trưởng tạm giao biên chế công chức năm 2018 cho các đơn vị thuộc Khối cơ quan Tổng cục và tạm giao số người làm việc năm 2018 cho Đài Khí tượng cao không; giao nhiệm vụ cho Tạp chí KTTV thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; phê duyệt điều chỉnh số lượng cấp phó của phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Quan trắc KTTV. Phối hợp với Vụ Quản lý mạng lưới KTTV rà soát hạng trạm KTTV của 9 Đài KTTV khu vực.

Xây dựng, trình lãnh đạo Tổng cục ban hành văn bản chỉ đạo Đài KTTV khu vực Nam Bộ đưa thiết bị quan trắc của Trạm Khí tượng Hải văn tự động DKI/7 và công trình tự ghi mực nước tại Trạm Thủy văn Sông Đốc vào hoạt động chính thức; chỉ đạo 02 Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ, Nam Bộ tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn.

Tham gia với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp đối với lĩnh vực KTTV; xây dựng Thông tư quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 Phối hợp với các đơn vị trực thuộc tổng cục xây dựng báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII ngày 25/10/2017: số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tham gia góp ý kiến: dự thảo Quy trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước thuộc Tổng cục KTTV và  đề án duy trì hoạt động của Trạm Quan trắc Môi trường và Lắng đọng axit Thác Bà lần 2.

2. Công tác quản lý công chức, viên chức

Thực hiện các thủ tục trình Bộ tuyển dụng vào làm công chức tại các đơn vị thuộc Khối cơ quan Tổng cục với hình thức không qua thi tuyển đối với 18 viên chức; trình Tổng cục trưởng quyết định tiếp nhận, điều động 08 công chức từ Cục Biến đổi khí hậu và 02 viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp của thuộc Bộ về công tác tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục; biệt phái đối với 11 viên chức, điều động 10 viên chức giữa các đơn vị trực thuộc Tổng cục; chuyển công tác đi cho 02 viên chức; giải quyết thôi việc đối với đối với 01 viên chức thuộc Văn phòng Tổng cục.

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ tiếp hành các thủ tục trình Bộ trưởng xem xét Quyết định điều động, bổ nhiệm 04 lãnh đạo Tổng cục KTTV. Trình Tổng cục trưởng ký ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 23 đơn vị và kế toán trưởng của 16 đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Tổng cục theo cơ cấu tổ chức mới; kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu đối với 01 viên chức lãnh đạo đơn vị trực thuộc Tổng cục; bổ nhiệm chuyển tiếp kế toán trưởng của các đơn vị dự toán cấp 3; điều động, bổ nhiệm đối với 01 công chức lãnh đạo cấp phòng trực thuộc Văn phòng Tổng cục KTTV.

Tổ chức thẩm định, trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt chủ trương bổ nhiệm; điều động, bổ nhiệm chuyển tiếp đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV; phê duyệt chủ trương bổ nhiệm đối với 04 cán bộ giữ chức Trưởng phòng và tương đương thuộc các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV (bổ nhiệm mới 02, bổ nhiệm lại 01 và điều động, bổ nhiệm 01).

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện thủ tục trình Bộ trưởng xem xét, quyết định đánh giá, phân loại năm 2017 đối với 04 Lãnh đạo Trung tâm KTTV quốc gia (nay là lãnh đạo Tổng cục); trình Tổng cục trưởng xem xét, quyết định đánh giá, phân loại đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục và Phó Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục về kết quả công tác năm 2017.

Xây dựng, trình Tổng cục trưởng ban hành Quy định phân cấp về quản lý công chức, viên chức của Tổng cục KTTV. Xây dựng dự thảo “Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức thuộc Tổng cục KTTV”; sẽ trình Tổng cục trưởng ban hành Quy chế sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, Vụ Tổ chức cán bộ đã trình Tổng cục trưởng ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác quy hoạch lãnh đạo, quản lý; phối hợp, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.

Tổ chức kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2018 đối với Trung tâm Quan trắc KTTV và Đài Khí tượng cao không. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai cập nhật số liệu vận hành hệ thống thông tin công chức, viên chức của Tổng cục KTTV.

Báo cáo Bộ: kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2018 của Tổng cục KTTV; triển khai hoạt động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018; thực hiện báo cáo công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/5/2018 phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Thực hiện các thủ tục trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt chủ trương, cử các cán bộ tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước, gồm: 13 viên chức dự thi thạc sĩ; 08 viên chức dự tuyển đào tạo đại học; 08 cán bộ đi học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp; 16 cán bộ đi học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; 21 cán bộ đi học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; 09 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị; 59 cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị; 70 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp vụ; 09 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2; 58 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3; 173 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II; 131 cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng III; 07 cán bộ tham dự khóa đào tạo tiếng Anh; 36 cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ năm 2018; 11 cán bộ tham gia lớp tập huấn “Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công và cơ chế tự chủ tài chính“; 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hội nhập quốc tế; 04cán bộ tham dự hội nghị công tác thi đua khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường năm 2018; 41 cán bộ tham dự lớp “Bồi dưỡng kỹ năng lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đề tài, dự án trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường”; 01 cán bộ tham gia khóa học kỹ năng biên dịch tại trường Đại học Ngoại giao; 01 viên chức tiếp tục đi làm chuyên gia tại Ban thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế; 141 cán bộ tham gia các hội thảo, khóa tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài. Thực hiện thủ tục tiếp nhận 03 thạc sĩ đi học ở nước ngoài về công tác tại Tổng cục; cử 02 viên chức dự tuyển tiến sĩ tại nước ngoài.

Phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, năng lực lãnh đạo cấp vụ tại Tổng cục, hoàn thành trong tháng 6 năm 2018; triển khai mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại các Đài KTTV khu vực. Phối hợp với Ban Quản lý dự án Hợp phần 2-WB5 tổ chức 02 khóa đào tạo về mô hình dự báo thời tiết số trị, 01 khóa đào tạo về cấu hình hệ thống và 02 khóa đào tạo về quản lý kỹ thuật hệ thống phần mềm hỗ trợ dự báo thời tiết. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục rà soát, tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về quản lý, vận hành, sử dụng các thiết bị công nghệ mới về quan trắc, thông tin dữ liệu, dự báo KTTV.

Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế xây dựng, trình Tổng cục trưởng ban hành quy trình cử đoàn, cán bộ đi nước ngoài điều chỉnh, bổ sung rút gọn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đã được gắn với công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ trong nguồn quy hoạch được ưu tiên xem xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu theo yêu cầu của chức danh bổ nhiệm hoặc chức danh quy hoạch.

4. Công tác chế độ chính sách, lao động tiền lương

Trình Bộ nâng bậc lương trước thời hạn đối với 01 công chức ngạch chuyên viên cao cấp đã có thông báo nghỉ hưu.

Thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nâng bậc lương thường xuyên và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 70 trường hợp là công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng; bổ nhiệm và xếp lương chức danh chuyên viên chính, Kỹ sư chính (hạng II) đối với 26 viên chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; giải quyết thủ tục nghỉ không hưởng lương đối với 02 công chức, viên chức khối cơ quan Tổng cục; chuyển ngạch hành chính đối với 07 công chức, thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với 11 viên chức thuộc đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Phê duyệt danh sách nâng bậc lương, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 22 đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Chỉ đạo Đài KTTV khu vực: đồng bằng Bắc Bộ, Trung Trung Bộ thực hiện trợ cấp chế độ thôi việc đối với viên chức từ trần.

Triển khai thực hiện tinh giản biên chế năm 2018 của Tổng cục đối với 35 viên chức; thực hiện thủ tục trình Bộ Tài nguyên và Môi trường kế hoạch tinh giản biên chế đợt 1 năm 2019 của Tổng cục KTTV đối với 03 viên chức.

Báo cáo Bộ danh sách nghỉ hưu năm 2019 đối với 39 công chức, viên chức thuộc Tổng cục; kết quả rà soát tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với công chức dự thi nâng lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018.

Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục triển khai thực hiện: một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều; thông tin các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 02/10/2018 của Chính phủ về  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; Thông tư số 13/2018/TT-BNV ngày 19/10/2018/TT của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về Sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Thông tư số 27/2018/TT - BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Góp ý dự thảo: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ- CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; thảo thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch; dự thảo Nghị định của Chính Phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Công tác cải cách hành chính

Căn cứ kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ đã xây dựng và trình Tổng cục trưởng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Tổng cục (Quyết định số 23/QĐ-TCKTTV ngày 14 tháng 3 năm 2018), với mục tiêu đổi mới cải tiến phương thức làm việc, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác. Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch. Đến nay các nhiệm vụ trong Kế hoạch cơ bản đã được hoàn thành theo tiến độ đề ra. Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 980/TCKTTV-TCCB ngày 05 tháng 10 năm 2018) để theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, hàng tháng, hàng quý Vụ Tổ chức cán bộ đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về cải cách hành chính theo quy định.

Ngày 10/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó có 03 thủ tục thuộc lĩnh vực KTTV được sửa đổi gồm: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV; Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV; Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV. Đến nay Tổng cục KTTV có 07 thủ tục hành chính được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, công bố. Tổng cục KTTV đã tổ chức thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Căn cứ Quyết định số 3229/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với các đơn vị trình Tổng cục trưởng quyết định thành lập Tổ công tác xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm của Tổng cục KTTV (Quyết định số 354/QĐ-TCKTTV ngày 30 tháng 7 năm 2018). Theo đó, Vụ Tổ chức cán bộ đã tổng hợp, chuẩn bị nội dung để Tổ công tác xem xét, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Tổng cục KTTV báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tháng 12 năm 2018.

6. Công tác thi đua khen thưởng

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng của Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với các đơn vị xây dựng, trình Tổng cục trưởng quyết định thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Tổng cục (Quyết định số 247/QĐ- TCKTTV ngày 22/5/2018); ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục KTTV (kèm theo Quyết định 248/QĐ-TCKTTV ngày 22/5/2018); thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến của Tổng cục KTTV (Quyết định số 362/QĐ-TCKTTV ngày 06/6/2018); ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến Tổng cục KTTV (Quyết định 586/QĐ-TCKTTV ngày 31/8/2018).

Thực hiện công văn số 1420/BTNMT-TĐKTTT ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về vệc phát động phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư và sơ kết điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2018 và các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Vụ Tổ chức cán bộ đã xây dựng, trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành: Công văn số 91/TCKTTV-TCCB ngày 03 tháng 4 năm 2018 vè việc triển triểu khai phát động phong trào thi đua tới các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Công văn số 22/TCKTTV-TCCB ngày 10 tháng 5 năm 2018 hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch khen thưởng năm 2018; Công văn số 887/TCKTTV-TCCB ngày 19 tháng 9 năm 2018 về việc phát động phong trào thi đua “Hành động giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông” với nội dung “nói không với sản phẩm nhựa và túi ni lông sử dụng một lần”.

Phối hợp với các đơn vị rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ: tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường” cho 166 cán bộ đang công tác và 10 cán bộ đã nghỉ đã có quá trình cống hiến lâu dài trong ngành tài nguyên và môi trường; công nhận các điển hình tiên tiến ngành TNMT giai đoạn 2016-2018 cho 02 trường hợp (1 tập thể và 01 cá nhân) của Tổng cục.

Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ xét, đề nghị Nhà nước, Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 tập thể; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân (gồm 01 cá nhân khen thành tích 5 năm, 01 cá nhân khen thành tích cống hiến).

Hướng dẫn các đơn vị tổ chức xét duyệt sáng kiến đối với cá nhân thuộc Tổng cục KTTV; tổng hợp các đề xuất xin ý kiến thẩm định các đơn vị chuyên môn, chuẩn bị tài liệu họp Hội đồng xét duyệt 82 sáng kiến cấp cơ sở, 08 sáng kiến cấp bộ cho 77 cá nhân thuộc 19 đơn vị trực thuộc Tổng cục. Căn cứ kết quả họp của Hội đồng xét duyệt sáng kiến, đang chuẩn bị trình Tổng cục trưởng ra quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở cho 61 cá nhân và trình Bộ công nhận sáng kiến cấp bộ cho 04 cá nhân của Tổng cục.

Căn cứ hướng dẫn bình xét thành tích, khen thưởng năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã xây dựng trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục triển khai thực hiện công tác bình xét thành tích, khen thưởng năm 2018. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, rà soát, tổng hợp trình Hội đồng Thi đua khen thưởng của Tổng cục bình xét, trình Tổng cục trưởng phê duyệt. 

7. Công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phòng, chống tham nhũng

a) Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở:

Căn cứ các văn bản quy định hiện hành về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đã trình Tổng cục trưởng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cở sở trong hoạt động của Tổng cục KTTV; ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Tổng cục KTTV, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cở sở trong hoạt động của Tổng cục KTTV, Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Tổng cục KTTV năm 2018. Trên cơ sở Kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp, theo dõi, đốn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung đã được đề ra.

b) Về thực hiện phòng, chống tham nhũng: 

Đã xây dựng, trình Tổng cục trưởng ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Kế hoạch phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Tổng cục KTTV; phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo quy định. Phối hợp với các đơn vị rà soát, tổng hợp, thực hiện đầy đủ, đảm bảo chế độ báo định kỳ và báo cáo đột xuất về phòng, chống tham nhũng. Đốc các đơn vị thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai theo đúng quy định.

8. Đánh giá kết quả công tác năm 2018

Trong năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục, sự phối hợp tích cực của các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ, như: hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ; thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động; đào tạo, bồi dưỡng; cải cách hành chính; tinh giản biên chế; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo theo cơ cấu tổ chức mới... Theo đó Vụ Tổ chức cán bộ đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiêm vụ công tác được giao.

Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: