Kế hoạch xây dựng cải cách hành chính thông qua công tác chỉ đạo, điều hành

Đăng ngày: 13-06-2019 | Lượt xem: 152
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC của đơn vị mình; gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị thuộc đơn vị trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2020 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong tổ chức thực thi quy trình, TTHC trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức.

Phân tích, đánh giá sử dụng có hiệu quả Chỉ số CCHC năm 2019 của đơn vị mình theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; tiếp tục hoàn thiện Bộ Chỉ số CCHC đối với các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tiếp tục vận hành và duy trì thông suốt hoạt động các đường dây nóng; kịp thời phát hiện và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, vướng mắc về tình hình vi phạm trong hoạt động quản lý về tài nguyên và môi trường tại Trung ương và địa phương.

Phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác CCHC của đơn vị; tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch CCHC, việc thực thi công vụ trong các cơ quan thuộc đơn vị.

Tin Vụ TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: