Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục KTTV lần thứ IV

Đăng ngày: 12-09-2019 | Lượt xem: 250
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục KTTV lần thứ IV

Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong từng đơn vị gắn với Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2015-2020 với chất lượng, hiệu quả cao. Các đơn vị cần có kế hoạch, biện pháp thi đua cụ thể, góp phần lập thành tích, tạo không khí sôi nổi chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong các năm 2019 và năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV và Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục KTTV lần thứ IV.

Các đơn vị phát động đợt thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của tập thể, tạo sự đồng thuận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn ngành tài nguyên và môi trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững... Tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, Thông tư 21/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành pháp luật và các chính sách về thi đua, khen thưởng; nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về thi đua, khen thưởng, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy mạnh mẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị, Tổng cục KTTV và ngành tài nguyên và môi trường.

Tiếp tục phát hiện, xây dựng và nhân rộng duy trì các điển hình tiên tiến, nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của từng đơn vị và của ngành; khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tuyên truyền mạnh mẽ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, thành quả công tác thi đua, khen thưởng tạo sự lan tỏa sâu rộng tới mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hội nghị điển hình tiên tiến của Tổng cục KTTV lần thứ IV sẽ được tổ chức đồng thời với các nội dung sau: Hội thi Quan trắc viên giỏi toàn quốc lần thứ VI, Hội thảo khoa học về công tác KTTV và Hội thi Văn nghệ - Thể thao chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV của Tổng cục KTTV, dự kiến tổ chức vào quý I năm 2020 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: