Đề xuất định hướng thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 về công tác tổ chức cán bộ của ngành KTTV

Đăng ngày: 01-05-2019 | Lượt xem: 180
Tổng cục tiếp tục đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV đáp ứng yêu cầu công tác. Tổng cục tiếp tục triển khai rà soát bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục giai đoạn 2020-2021 theo yêu cầu công tác.

Tổng cục tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường và Công văn số 1729/BTNMT-TCCB ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng, công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 của Tổng cục KTTV; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tinh giản biên chế năm 2020; tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính theo yêu cầu công tác. Thực hiện công tác nâng bậc lương định kỳ, nâng bậc lương trước thời hạn, trước khi nghỉ hưu; chuyển ngạch, xếp lại ngạch công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với cán bộ, công chức, viên chức và ngưởi lao động thuộc Tổng cục.

Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 kịp thời, đúng theo Kế hoạch đề ra.  Kịp thời cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, phù hợp với vị trí được quy hoạch. Tiếp tục quan tâm, phân công nhiệm vụ hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức và người lao động được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của Tổng cục KTTV. Tập trung tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ viên chức quản lý, sử dụng, vận hành các thiết bị, công nghệ về quan trắc KTTV, thông tin dữ liệu KTTV, dự báo KTTV đã được đầu tư trang bị qua các chương trình, đề án, dự án.

 Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các công tác thi đua khen thưởng năm 2020. Phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục KTTV lần thứ IV. Triển khai công tác đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục năm 2020 theo quy định; tổng hợp kết quả trình lãnh đạo Tổng cục báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tin TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: