Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng cục KTTV

Đăng ngày: 15-04-2019 | Lượt xem: 178
Tổng cục đã thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 09/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sử dụng văn bản điện tử có xác thực chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Tổng cục KTTV đã quán triệt công chức, viên chức tăng cường xử lý văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; trong thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTNMT đã đi vào nền nếp và đạt được những kết quả nhất định.

Để thực hiện tốt Kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị giao ban công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II, đồng thời đưa việc quản lý, sử dụng chữ ký số và văn bản đi đến trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc được thống nhất, đúng quy định, Tổng cục KTTV đã có Công văn số 498/TCKTTV-VP ngày 04/5/2019 yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện ký số và quản lý văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc theo đúng Quyết định số 2018/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2016 và Quyết định số 1989/QĐ-BTNMT ngày 31/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Hiên nay Tổng cục tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của Tổng cục KTTV vào Hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường để khai thác sử dụng thống nhất, hiệu quả; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử dụng các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước.

 

Để đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ, các hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ tốt yêu cầu 11

của công tác dự báo, cảnh báo bão, lũ và truyền tin kịp thời cho Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn các cấp; tổ chức phát báo quốc tế số liệu KTTV thời gian thực đảm bảo đúng quy định của Tổ chức Khí tượng thế giới.

Áp dụng ISO trong hoạt động các đơn vị trực thuộc Tổng cục Để đảm bảo triển khai thực hiện tốt việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Tổng cục KTTV nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Tổng cục KTTV đã ban hành Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 (Kế hoạch số 571/KH- TCKTTV ngày 17 tháng 5 năm 2019); chú trọng rà soát, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời các quy trình giải quyết công việc, tuân thủ các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn; thường xuyên cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị.

Tin TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: