Đào tạo nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường

Đăng ngày: 18-07-2019 | Lượt xem: 196
Bộ TN&MT được hình thành và công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn các cấp lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, bảo đảm chất lượng nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức của ngành. Bộ TN&MT đã xây dựng và ban hành nhiều Quy hoạch, Chiến lược, Đề án nhằm định hướng và là công cụ để tổ chức thực hiện tốt, bài bản công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành TN&MT.

Bộ đã thiết lập được mạng lưới một số các cơ sở đào tạo ngành, chuyên ngành TN&MT để tăng cường sự hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, Bộ còn có Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài TN&MT là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành từ Trung ương đến địa phương. Bộ hiện có 2 Trường Đại học và 3 Viện đang đào tạo trình độ sau đại học là các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực TN&MT chất lượng cao, đáp ứng phần nào yêu cầu công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dương cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ quy hoạch và cán bộ trẻ có tiềm năng đã được quan tâm thực hiện. Việc tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đã được thực hiện bài bản, khoa học, tập trung vào các nội dung bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho cán bộ ngành từ Trung ương đến địa phương.

Tuy vậy, công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành TN&MT còn những khó khăn nhất định. Hệ thống văn bản quy định, quản lý về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chưa đầy đủ và đồng bộ, chưa có quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức để thực hiện thống nhất trong các cơ sở đào tạo. Nguồn lực đầu tư cho công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy. Ngành TN&MT hiện nay cũng chung bối cảnh với các ngành khác là khó thu hút được các sinh viên trẻ có năng lực tốt theo học.

Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo về TN&MT nhằm hình thành các liên kết vùng, khu vực, tạo dựng các diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong quản lý giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Thực hiện quy hoạch còn có nhiều khó khăn do chưa có quy định cụ thể về cơ chế thực hiện và cần có sự phối hợp với nhiều cơ quan, cần nhiều nguồn lực để thực hiện. Chưa có cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ học tập và tự học, để nâng cao trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành TN&MT hiện nay rất lớn, tuy vậy, số lượng được đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu do kinh phí còn hạn chế, đặc biệt, kinh phí dành cho viên chức, chủ yếu là tự túc từ phía người học.

Tin Vụ TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: