Đánh giá ưu điểm, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của ngành Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 20-03-2019 | Lượt xem: 1928
Trong năm 2019, Tổng cục KTTV đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như kế hoạch CCHC năm 2019 đã đề ra; công tác CCHC của Tổng cục đã hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể mang tính hiệu quả, thiết thực. Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC luôn được Lãnh đạo Tổng cục quan tâm và chỉ đạo kịp thời. Hệ thống chính sách, pháp luật về KTTV tiếp tục được hoàn thiện; tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo hướng tinh gọn, đồng bộ và thống nhất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ đ

Công tác quản lý công chức, viên chức tiếp tục được tăng cường; công tác đào tạo, bồi dưỡng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người công chức, viên chức và người lao động được quan tâm thực hiện; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên đôn đốc các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác cải cách tài chính công đã thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành từng bước đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chủ trương, giải pháp về CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2019, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Tổng cục KTTV luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm; Lãnh đạo Tổng cục luôn quan tâm, sát sao đến các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị; có sự phân công, tổ chức thực hiện cụ thể. Đảng ủy Tổng cục, Công đoàn Tổng cục và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã có kế hoạch phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đoàn thể trực thuộc tham gia tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm của Tổng cục; cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể các đơn vị trực thuộc Tổng cục tham gia cùng lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác CCHC.

Ngoài kết quả đã đạt được như trên, công tác CCHC của Tổng cục vẫn còn một số hạn chế. Do địa bàn hoạt động của các đơn vị rộng, phân tán trên cả nước nên việc kiểm tra thực tế kết quả thực hiện công tác CCHC đối với một số đơn vị còn chưa được thường xuyên, liên tục, do đó có lúc, có nơi kết quả thực hiện CCHC chưa đạt được mục tiêu đã được đề ra; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số viên chức và người lao động chưa nghiêm; tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác trong giải quyết công việc chưa cao.

Công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức đối với công chức, viên chức về công tác CCHC chủ yếu mới thực hiện theo các cuộc phát động của cấp trên, một số đơn vị chưa được thường xuyên và thiếu chiều sâu.

Kinh phí thực hiện cho công tác CCHC không có do vậy để đẩy mạnh các nội dung hoạt động của công tác CCHC chưa đồng đều, hiệu quả thực hiện chưa cao.

Công tác kiểm tra thực thi pháp luật về KTTV tại các địa phương trong năm 2019 còn chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước do kinh phí hạn chế, do vậy cần tăng cường hơn nữa về số lượng các địa phương được kiểm tra và hướng tới kiểm tra hoạt động KTTV chuyên dùng trong những năm tiếp theo.

Tin TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: