Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của Tổng cục KTTV

Đăng ngày: 25-04-2019 | Lượt xem: 192
Tổng cục đã chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính Tổng cục KTTV luôn xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị, do đó đã tập trung chỉ đạo triển khai, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện chương trình công tác và Kế hoạch CCHC năm 2019 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả, đồng thời gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác đánh giá cán bộ đối với người đứng đầu đơn vị, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị với công tác này; tiếp tục hoàn thiện thể chế tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách về KTTV.

Việc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện công tác CCHC được thực hiện dưới nhiều hình thức, như: thông qua các văn bản chỉ đạo; các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết của Tổng cục và các đơn vị; các đợt phát động thi đua, tuyên truyền,… nhằm thực hiện kịp thời và hiệu quả.

Công tác thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính

Căn cứ Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC của Bộ, Tổng cục đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC của Tổng cục KTTV năm 2019 (Quyết định số 78/QĐ-TCKTTV ngày 20 tháng 02 năm 2019). Bên cạnh đó, Tổng cục KTTV đã đăng tải thông tin CCHC, văn bản chỉ đạo, điều hành trên website của Tổng cục; thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

Kiểm tra cải cách hành chính

Tổng cục KTTV đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2019 (Quyết định số 79/QĐ-TCKTTV ngày 20/02/2019), hướng dẫn các đơn vị tự kiểm tra công tác CCHC. Qua báo cáo tự kiểm tra của các đơn vị cho thấy trong năm 2019, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã quan tâm hơn, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC của đơn vị quyết liệt hơn.

Tin TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: