Công tác tổ chức bộ máy, biên chế cho ngành Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 21-02-2019 | Lượt xem: 174
Xây dựng Đề án “Ngày truyền thống ngành Khí tượng thuỷ văn Việt Nam”, trình Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 03 tháng 10 hàng năm là ngày truyền thống ngành KTTV Việt Nam.

Hoàn thành các thủ tục, xây dựng Đề án thành lập Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam để Tổng cục trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ xem xét, quyết định; phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công Đại hội Hội KTTV lần thứ 1, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Rà soát, đề xuất danh mục vị trí việc làm chuyên ngành KTTV; hoàn thiện danh mục vị trí việc làm và bản mô tả công việc đối với vị trí việc làm của nhóm lãnh đạo, quản lý và nhóm nghiệp vụ viên chức chuyên ngành tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục. Trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, phê duyệt thẩm định Đề án vị trí việc làm của 17 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế năm 2019 đối với 17 người.

Trình Tổng cục trưởng giao biên chế công chức năm 2019 cho các đơn vị thuộc Khối cơ quan Tổng cục KTTV; đồng ý chủ trương cho 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục. Trình Tổng cục trưởng ban hành các quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật KTTV năm 2019 đối với 09 tỉnh để triển khai thực hiện.

Tổng hợp nội dung báo cáo Bộ về: bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức phối hợp liên quan; kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Tổng cục KTTV; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính; triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019; rà soát, đánh giá mô hình tổ chức của Tổng cục KTTV.

Tham gia góp ý các dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết của Chính phủ về việc đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; kiến nghị của Bộ Nội vụ trong việc việc đánh giá mô hình tổ chức cấp tổng cục và đề xuất phương án sắp xếp lại.

Tin Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: