Công tác quản lý công chức, viên chức ngành Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 20-02-2019 | Lượt xem: 161
Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2019 - 2021; xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng Quy hoạch lãnh đạo Tổng cục KTTV và Quy hoạch lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, thẩm định, trình lãnh đạo Tổng cục  phê duyệt Quy hoạch lãnh đạo các tổ chức cấp phòng và tương đương giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 của các đơn vị trực thuộc Tổng cục (đã được phê duyệt Quy hoạch lãnh đạo các tổ chức cấp phòng và tương đương giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 của 10 đơn vị trực thuộc Tổng cục. 

Thực hiện quy trình, thủ tục kiện toàn cán bộ lãnh đạo quản lý của một số đơn vị trực thuộc Tổng cục: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao nhiệm vụ đối với 10 cấp trưởng của các đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu đối với 14 cấp phó của các đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm 01 Kế toán trưởng thuộc Dự án thành phần 3 của Đề án Hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc KTTV giai đoạn 2010 - 2012; điều động, bổ nhiệm đối với 03 công chức lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn Phòng Tổng cục. Trình Tổng cục trưởng xem xét, phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 25 Thủ trưởng của các tổ chức cấp phòng trực thuộc các đơn vị trực thuộc Tổng cục; phê duyệt kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng Hải văn trực thuộc Trung tâm Quan trắc KTTV, phối hợp triển khai thực hiện.

Thực hiện thủ tục trình lãnh đạo Tổng cục phê duyệt điều chuyển công tác đối với 13 viên chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; chuyển công tác ra ngoài Tổng cục đối với 02 viên chức; tiếp nhận 01 viên chức; giải quyết thôi việc đối với 01 công chức; tiếp nhận, điều động đối với 02 viên chức sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thạc sỹ tại nước ngoài về nhận công tác tại Tổng cục; thực hiện thủ tục cho 02 viên chức nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH, 03 viên chức nghỉ việc không hưởng lương.

Giải quyết thủ tục nghỉ phép năm 2019 để giải quyết việc riêng cho 09 cán bộ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng cục trưởng (trong đó ra nước ngoài là 07 cán bộ; trong nước 02 cán bộ).

Triển khai thực hiện thủ tục đánh giá, phân loại cán bộ năm 2018 đối với công chức, viên chức của Tổng cục theo phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Tổng cục KTTV; đề xuất nội dung nhận xét, đánh giá kết quả công tác năm 2018 đối với tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum và nội dung đánh giá người đứng đầu các Vụ trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường năm 2018. 

Chuẩn bị nội dung để tổ chức các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Tổng cục; Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn Tổng cục; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Tổng cục và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục có phụ cấp từ 0.8 trở lên.

Trình lãnh đạo Tổng cục xem xét, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt nhân sự tham gia Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo sớm mưa, lũ viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản”; cử 02 cán bộ tham gia hội đồng kiểm tra sát hạch tuyển dụng công chức.

Trình lãnh đạo Tổng cục cử 01 cán bộ tham gia tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn; 01 cán bộ tham gia xây dựng đề án hiện đại hóa thủy lợi phục vụ chuyển đổi phát triển nông nghiệp bền vững tại các tiểu vùng sinh thái theo hướng đa dạng hóa nguồn lực và phương phức phục vụ vùng đồng bằng sông Cửu Long; 01 cán bộ Tham gia xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống thiên tai”; 01 cán bộ tham gia Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Tài nguyên và Môi trường; 02 cán bộ tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Tổng hợp nội dung báo cáo Bộ về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; thống kê cán bộ, công chức nữ làm lãnh đạo, quản lý. Tham gia góp ý cho dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, công chức, thăng hạng viên chức, thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tham gia góp ý cho dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, công chức, thăng hạng viên chức, thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tin Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: