Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và công tác cải cách hành chính

Đăng ngày: 15-05-2019 | Lượt xem: 231
Tổng KTTV đã ký ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Tổng cục; phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện. Thực hiện thủ tục trình Lãnh đạo Tổng cục cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng, các hội nghị, hội thảo theo yêu cầu công tác

Đào tạo, bồi dưỡng dài hạn trong nước cho 16 người  (06 cán bộ đi học thạc sĩ; 05 cán bộ đi học đại học; 03 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị; 02 cán bộ học Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính).

Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong nước cho 398 người (đào tạo, bồi dưỡng chuyên viên cao cấp, chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên môi trường hạng II, III; bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, vận hành, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ mới…).

Đào tạo dài hạn nước ngoài cho 09 người (trong đó 01 cán bộ tham dự học chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Nhật Bản; gia hạn đối với 01 cán bộ học tiến sĩ tại Đài Loan; 07 cán bộ tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về sử dụng mô hình dự báo thời tiết số trị Phần Lan).

Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài: trình chủ trương cử 212 lượt cán bộ tham gia hội thảo, tập huấn và khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài.

Cử 27 cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký vào cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xây dựng và trình Tổng cục trưởng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2019 của Tổng cục, với mục tiêu đổi mới cải tiến phương thức làm việc, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác; phối hợp, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện. Thực hiện chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính thường xuyên theo quy định.

Tin TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: