Cải cách thể chế của Tổng cục KTTV năm 2019

Đăng ngày: 16-04-2019 | Lượt xem: 191

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế

Năm 2019, Tổng cục KTTV được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao xây dựng 01 Đề án, 01 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2019), cụ thể: Đề án trình Bộ Chính trị “Tăng cường công tác KTTV đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an ninh của đất nước”; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn; sửa đổi Quyết định số 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước; sửa đổi Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn; Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ. Đến nay, các đơn vị trực thuộc của Tổng cục được giao xây dựng văn bản cũng đã hoàn thành đúng tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra.

Triển khai thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn

Tổng cục đã tích cực chỉ đạo công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Luật khí tượng thủy văn, Luật phòng, chống thiên tai; Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai, các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành Luật khí tượng thủy văn và quy định kỹ thuật về lĩnh vực KTTV, trong hệ thống các đơn vị trực thuộc.

Đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra và thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về KTTV theo Công văn số 6443/BTNMT-TTr ngày 23/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Bộ; ban hành Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại các Đài KTTV khu vực và đã hoàn thành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật KTTV tại 09 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Nghệ An, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Đăk Nông, Đăk Lăk.

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai. Tổ chức đánh giá công tác triển khai thi hành Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục KTTV được quy định tại Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục KTTV được giao nhiệm vụ quản lý các hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát KTTV; theo dõi các hoạt động KTTV thuộc các công trình bắt buộc phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV, ngay từ những tháng đầu năm 2019, Tổng cục KTTV đã yêu cầu các tỉnh báo cáo về hiện trạng các trạm KTTV chuyên dùng và hoạt động quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV của các chủ công trình thuộc quyền quản lý (Công văn số 380/TCKTTV-VP ngày 08/4/2019). Đến nay, đã có 58/64 tỉnh, thành phố có các trạm KTTV chuyên dùng và các công trình bắt buộc phải quan trắc đã có báo cáo về Tổng cục (433 công trình và chủ công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV theo quy định). Bên cạnh đó, hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân triển khai các quy định của Luật khí tượng thủy văn và các văn bản liên quan trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

Tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

 

Rà soát, điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2019; ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng văn bản QPPL và văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục KTTV giai đoạn 2018 - 2021; tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật khí tượng thủy văn và các văn bản QPPL về KTTV cho các địa phương tại khu vực Đông và Tây Nam Bộ.

Chỉ đạo các đơn vị rà soát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai và Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục triển khai thực hiện Quyết định số 2441/QĐ-BTNMT ngày 23/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Rà soát văn bản QPPL chồng chéo trong lĩnh vực KTTV; hệ thống hóa văn bản QPPL lĩnh vực KTTV giai đoạn 2019 - 2021.

Tin TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: