Cải cách tài chính công của Tổng cục Khí tượng Thủy văn 2019

Đăng ngày: 27-03-2019 | Lượt xem: 235
Tổng cục chỉ đạo việc phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao kế hoạch dự toán NSNN năm 2019 cho các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục tại Quyết định số 3939/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018. Trong năm 2019, Tổng cục KTTV có 78 nhiệm vụ cần phê duyệt (Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 02 nhiệm vụ, Tổng cục phê duyệt theo phân cấp 76 nhiệm vụ). Hiện nay, Bộ đã phê duyệt 02/02 nhiệm vụ; Tổng cục đã phê duyệt 76/76 nhiệm vụ.

Tổng cục hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc xử lý ngân sách cuối năm 2018 và thực hiện chế độ chính sách mới áp dụng từ năm 2019 về công tác kế toán, kiểm toán, quyết toán; cơ chế chính sách về quản lý tài sản Nhà nước; đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện kế hoạch và dự toán NSNN năm 2019 của các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục theo đúng quy định hiện hành. Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng tài sản nhà nước năm 2018 của các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục; đôn đốc các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục triển khai thực hiện kế hoạch và dự toán NSNN năm 2019; thẩm tra Hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo niên độ, phần thực hiện năm 2018 của các dự án. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quản lý nhà đất, nhà công vụ, rà soát toàn bộ các vi phạm, giải quyết dứt điểm các sai phạm trước ngày 30/11/2019 và không để phát sinh mới.

Điều chỉnh Kế hoạch và giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và dự toán NSNN năm 2019 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục. Hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp III xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022; xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022 của Tổng cục; trình Bộ danh mục các nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2020 của Tổng cục.

Tin TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: