Báo cáo công tác tuyên truyền báo chí

Đăng ngày: 21-11-2019 | Lượt xem: 706

Tổ chức quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về tuyên truyền, báo chí Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 829/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-TCKTTV ngày 30 tháng 5 năm 2018 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục KTTV. Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục gồm 03 Chương, 12 Điều đã quy định chặt chẽ các nội dung, cách thức triển khai thực hiện và trách nhiệm của Người phát ngôn, Người phát ngôn thường xuyên và Người được ủy quyền phát ngôn về các nội dung có liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội dung khác có liên quan đến công tác quản lý của đơn vị với các cơ quan thông tấn báo chí.

Việc tổ chức thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Quy chế hoạt động truyền thông Bám sát Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV và Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị trực thuộc, Tổng cục xây dựng Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của từng đơn vị và triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần đưa thông tin KTTV kịp thời, hiệu quả phục vụ các cấp, ngành có liên quan trong công tác phòng, chống thiên tai của từng địa phương. Bên cạnh đó, Tổng cục KTTV đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trong việc triển khai các hoạt động truyền thông do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Các hoạt động nổi bật trong thời gian qua như: phối hợp Tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động bên lề kỷ niệm Ngày Khí tượng thế giới 23/3; Cung cấp thông tin dự báo KTTV phục vụ các hoạt động: Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nước thế giới; Lễ ra quân chống rác thải nhựa; Tuần lễ phật đản Versak; Tuần lễ Biển Việt Nam…

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền hàng năm

Hằng năm, căn cứ định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV đã tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện cụ thể bằng văn bản đến các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Việc xây dựng các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức KTTV và nâng cao năng lực phòng tránh các hiện tượng KTTV nguy hiểm cho cộng đồng trong thời gian qua đã được Tổng cục KTTV chú trọng thực hiện, nhất là phổ biến kiến về phòng tránh các hiện tượng KTTV nguy hiểm, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai có nguồn gốc KTTV gây ra.

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: