Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền

Đăng ngày: 15-08-2019 | Lượt xem: 190
Thực hiện Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã thực hiện các phong trào thi đua

Tổng cục KTTV được sinh hoạt tại Khối thi đua số III cùng với các Tổng cục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Quản lý Đất đai, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Tổng cục Môi trường. Năm 2019, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số III đã thực hiện Đăng ký giao ước thi đua năm 2019 giữa các Tổng cục trong Khối nhằm thống nhất triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, công tác tổ chức các hoạt động của Khối tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Tổng cục KTTV đã chủ động tham gia ký kết giao ước thi đua giữa các tổng cục; xây dựng kế hoạch các hoạt động và phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Khối theo kế hoạch.

Công tác khen thưởng đã được Lãnh đạo Tổng cục, chỉ đạo sát sao. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã tiến hành tổng kết, đánh giá phong trào thi đua đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ theo quy định của Luật thi đua khen thưởng và các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục KTTV. Việc xét, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục KTTV có thành tích trong các lĩnh vực không thuộc quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo quy chế hoặc quy định hướng dẫn về xét khen thưởng của các bộ, ban, ngành, địa phương và đảm bảo không vượt quá tỷ lệ, số lượng được phân bổ theo quy định; nhiều tập thể, cá nhân của các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã được các cấp khen thưởng, cụ thể như: Năm 2018, Tổng cục KTTV có 61 cá nhân được Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 25 tập thể được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 05 đơn vị trực thuộc Tổng cục được Bộ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 74 tập thể và 154 cá nhân được Tổng cục trưởng tặng Giấy khen.

Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 3017/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020, các đơn vị trực thuộc Tổng cục tiến hành nhân rộng điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú; gắn xây dựng điển hình tiên tiến với phát hiện và biểu dương những tấm gương tiêu biểu, có nhiều thành tích trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, triển khai các đề án, dự án như: Cuộc vận động;Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: