Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền

Đăng ngày: 17-07-2019 | Lượt xem: 149
Thực hiện Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã thực hiện các phong trào thi đua

Từ đầu năm 2019, Tổng cục KTTV đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phát động thi đua, vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động quán triệt tinh thần thi đua yêu nước và đăng ký thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Các phong trào thi đua của Tổng cục đã được các đơn vị triển khai phát động rộng khắp tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động. Các chỉ tiêu thi đua đều được các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa bằng các thang điểm cho từng hạng mục công việc, ngoài điểm chuẩn còn quy định điểm thưởng và điểm trừ cho phần chất lượng chuyên môn. Phong trào thi đua được gắn với việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và quy trình đánh giá xếp loại thi đua hàng năm gồm nhiều căn cứ để xem xét một cách toàn diện khách quan. Cách làm này đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động về công tác thi đua, khen thưởng đó là gắn thi đua khen thưởng với hiệu quả chuyên môn, hướng đến cộng đồng và địa phương.

Thực hiện Công văn 585/BTNMT-TĐKTTT ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước”, Tổng cục KTTV đã tổ chức hưởng ứng và phát động phong trào thi đua năm 2019 tại Công văn số 250/KTTVQG-TCCB ngày 11 tháng 3 năm 2019 với các nội dung thiết thực, cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và bám sát theo nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị với mục địch hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị đề ra và các nhiệm vụ công tác 2019. Ngoài ra, các nội dung thi đua còn gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn minh, văn hóa trong đơn vị.

Các phong trào thi đua của Tổng cục đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hội Cựu chiến binh trong ban hành các văn bản chỉ đạo, phát động, hưởng ứng mang lại nhiều khởi sắc cho phong trào thi đua và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục đều xây dựng thành những mục tiêu thi đua trong từng công việc cụ thể với chương trình kế hoạch, hành động phù hợp với thực tế của từng đơn vị bằng việc thực hiện đăng ký thi đua năm 2019 với Tổng cục ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó là các chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí; chương trình hành động xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trở thành người cán bộ trung thành - tận tụy - sáng tạo - gương mẫu; chương trình hành động xây dựng nếp sống văn minh công sở, xây dựng cơ quan xanh - sạch- đẹp đạt chuẩn cơ quan văn hoá; chương trình hành động thực hiện Luật phòng chống tham nhũng.

Thực hiện Công văn số 889/BTNMT-TĐKTTT ngày 04 tháng 3 năm 2019 về việc thực hiện Năm an toàn giao thông 2019, Tổng cục đã phát hành Công văn số 271/TCKTTV-TCCB ngày 13 tháng 3 năm 2019 về việc phát động Năm an toàn giao thông 2019 tới các đơn vị trực thuộc Tổng cục yêu cầu các đơn vị thực hiện triển khai phát động tới công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, phân công nhiệm vụ tới các đơn vị cụ thể như yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyền thông về công tác an toàn giao thông trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục cho Tạp chí KTTV .v.v.

Thực hiện Công văn số 1830/BTNMT-TĐKTTT ngày 22 tháng 4 năm 2019 về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019, Tổng cục đã thực hiện triển khai, rà soát tới các đơn vị trực thuộc bằng văn bản số 489/TCKTTV-TCCB ngày 02 tháng 5 năm 2019.

Tin Vụ TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: