Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền

Đăng ngày: 01-11-2019 | Lượt xem: 561
Thực hiện Công văn số 2963/BTNMT-TĐKTTT ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền.

Quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ về thi đua, khen thưởng. Tổng cục KTTV đã chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, cụ thể như: Tổ chức triển khai quán triệt Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017) của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Thông tư 21/2018-BTNMT (14/11/2018) của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường.

Lãnh đạo Tổng cục KTTV đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản quy định, chỉ đạo hướng dẫn của Đảng và Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác thi đua khen thưởng. Tổng cục đã phát hành công văn số 250/TCKTTV-TCCB ngày 11 tháng 3 năm 2019 về việc phát động phong trào thi đua năm 2019 tới các đơn vị trực thuộc nhằm định hướng rõ công tác thi đua khen thưởng của toàn Tổng cục ngay từ đầu năm; Công văn số 271/TCKTTV-TCCB ngày 13 tháng 3 năm 2019 về việc phát động Năm an toàn giao thông 2019; Công văn số 314/TCKTTV-TCCB ngày 22/3/2019 về việc thực hiện hướng dẫn hoạt động về công tác gia đình năm 2019; và các văn bản hướng dẫn xét tặng các hình thực khen thưởng đột xuất của các đơn vị ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: