Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền

Đăng ngày: 13-11-2019 | Lượt xem: 357
Thực hiện Công văn số 2963/BTNMT-TĐKTTT ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền.

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 09 tháng 3 năm 2018; Tổng cục KTTV thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về KTTV trong phạm vi cả nước. Theo đó, Tổng cục KTTV gồm 06 đơn vị quản lý nhà nước và 16 đơn vị sự nghiệp. Ngoài ra, theo yêu cầu nhiệm vụ công tác, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã Quyết định thành lập Ban Quản lý các dự án KTTV trực thuộc Tổng cục KTTV. Hiện nay, Tổng cục có hơn 3.000 công chức, viên chức và người lao động đang làm việc trên khắp mọi miền của Tổ quốc từ vùng sâu, vùng xa đến vùng biên giới, hải đảo, ngày đêm thu thập các số liệu điều tra cơ bản về KTTV để thực hiện công tác cảnh báo, dự báo KTTV phục vụ phòng chống thiên tai góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Năm 2019, Công tác thi đua, khen thưởng của Tổng cục đã được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực để phấn đấu về đích các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của cả nước và của ngành tài nguyên và môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Ngành cũng là năm sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện Công văn số 585/BTNMT-TĐKTTT ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước”, Tổng cục KTTV đã kêu gọi, tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký và ký giao ước thi đua đến 100% các đơn vị trực thuộc với tinh thần “thi đua ái quốc”, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức phấn đấu, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm tiến tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 và hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), đưa ngành KTTV phát triển lên tầm cao mới, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin Vụ TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: