Báo cáo công tác phong trào phát huy sáng kiến

Đăng ngày: 18-07-2019 | Lượt xem: 159
Thực hiện Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã thực hiện các phong trào thi đua

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Phong trào nâng cao chất lượng, tiến bộ trong tổ chức thực hiện các đề tài, dự án… Sơ kết điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2018 theo tinh thần Công văn số 1402/BTNMT-TĐKTTT ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV đã được Bộ Tài nguyên và môi trường công nhận 01 tập thể và 01 cá nhân là những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2018 được Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định công nhận điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoan 2016-2018, Tổng cục đã kịp thời nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong toàn cơ quan, qua đó phát huy tinh thần học hỏi, sự phấn đấu của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục để có nhiều hơn nữa gương điển hình trong giai đoạn 2019-2020.

Công tác đánh giá tác động, ảnh hưởng của các phong trào thi đua trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện Công văn số 2963/BTNMT-TĐKTTT ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục KTTV đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc tự kiểm tra, đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền năm 2019 và báo cáo Kết quả tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền theo quy định đồng thời, giao cho Vụ Tổ chức cán bộ lồng ghép kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và công tác thi đua khen thưởng năm 2019 tại các đơn vị trực thuộc theo quy định.

Tin Vụ TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: