Bài học từ công tác tổ chức bộ máy, cán bộ ngành tài nguyên và Môi trường Tỉnh Lào Cai hơn 15 năm phát triển

Đăng ngày: 17-07-2019 | Lượt xem: 168
Với định hướng thành lập các bộ đa ngành, năm 2002 Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập. Theo đó, năm 2003, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai được thành lập tại Quyết định số 178/QĐ.UB ngày 14/5/2003 với hạt nhân nòng cốt là Sở Địa chính với các phòng có chức năng quản lý nhà nước về môi trường, khoáng sản, nước từ các Sở Khoa học công nghệ, Công nghiệp, Nông nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước trên 6 lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, nước, môi trường, khí tượng thuỷ văn và đo đạc bản đồ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy được quy định tại quyết định số 572/2003/QĐ.UB ngày 12 tháng 11 năm 2003 của UBND tỉnh Lào Cai.

Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ tâm đức trước những yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn. Để đảm bảo chất lượng hoạt động hiện tại cũng như chiến lược phát triển bền vững lâu dài của ngành, cấp ủy, lãnh đạo Sở đã tập trung, quan tâm rất cụ thể đến việc đổi mới nâng cao chất lượng cán bộ của Sở thông qua công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ có tính chiến lược và có sự kế thừa. Từ đội ngũ cán bộ mỏng, trình độ chuyên môn còn hạn chế, đến nay sau hơn 15 năm thành lập, đội ngũ cán bộ đã tăng cả về chất lượng lẫn số lượng, trình độ tiến sĩ 01 người, thạc sĩ 20 người, đại học, cao đẳng 144 người, trung cấp và công nhân kỹ thuật 14 người; Cao cấp lý luận chính trị 10 người, trung cấp lý luận chính trị 32 người và đang học Cao cấp lý luận 1 người, đang học trung cấp lý luận chính trị 3 người. Trong đó tỷ lệ nữ giới 60 người chiếm 31,4% tổng số biên chế của Sở; lãnh đạo là nữ 15 người chiếm 25% tổng số lãnh đạo của Sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như lý luận chính trị, được phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc điều hành, quản lý cán bộ; bố trí, phân công cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo đúng người, đúng việc, tạo điều kiện cho cán bộ phát huy được năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

So với khi mới được thành lập, số lượng cán bộ công chức, viên chức là 88 người, bao gồm 7 phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và 2 đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của ngành đã khắc phục khó khăn, từng bước xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tự học hỏi, vươn lên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Sở luôn chú trọng công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng một cách khoa học, tạo mọi điều kiện để đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tham gia các khoá đào tạo, chương trình tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên. Bên cạnh đó, Sở luôn chú trọng công tác rèn luyện cán bộ thông qua công việc thực tế, qua công tác tại cơ sở, thực hiện việc luân chuyển, bố trí các vị trí việc làm hợp lý, phát huy được thế mạnh, sở trường của cán bộ. Toàn thể cán bộ công chức, viên chức thuộc ngành không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ.

Sau hơn 15 năm phấn đấu và trưởng thành, hệ thống tổ chức bộ máy của ngành hiện nay ở 3 cấp được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường có 6 phòng chuyên môn; 06 đơn vị trực thuộc và 09 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc 09 huyện, thành phố với tổng số 179 biên chế, lực lượng làm công tác tài nguyên và môi trường cấp huyện 85 cán bộ, cấp xã 312 cán bộ. Tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước bao gồm 7 lĩnh vực: Đất đai, khoáng sản, địa chất, nước, môi trường, khí tượng thủy văn và đo đạc bản đồ với chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh Lào Cai.

 Sở TNMT Tỉnh đã trưởng thành, có đủ năng lực, trình độ và tính chuyên ngành đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bộ máy làm công tác tài nguyên và môi trường cấp tỉnh không ngừng phát triển, từ 02 đơn vị ban đầu đến nay đã phát triển thành 6 đơn vị trực thuộc Sở gồm: Chi cục Bảo vệ môi trường thành lập năm 2008; Chi cục Quản lý Đất đai được thành lập năm 2016; Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường thành lập năm 2016; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp tỉnh được thành lập năm 2006 (được thành lập thành hệ thống từ tỉnh đến huyện năm 2015).

Quá trình xây dựng và phát triển, tổ chức bộ máy, lực lượng cán bộ công chức, viên chức của ngành có đủ năng lực, trình độ với tính chất chuyên nghiệp cao đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực tham mưu với UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và môi trường, khai thác tài nguyên hợp lý đáp ứng sự phát triển của tỉnh, đồng thời, bảo vệ môi trường nông thôn, đô thị của tỉnh Lào Cai bền vững

Tin Vụ TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: