Tổng hợp đơn giá sản phẩm và hướng dẫn áp dụng

Đăng ngày: 09-02-2020 | Lượt xem: 1096
Phần tổng hợp Đơn giá sản phẩm, bao gồm: các khoản mục chi phí trực tiếp (như cách tính nêu trên) và chi phí chung. Chi phí chung cho nhóm III (gồm hoạt động quan trắc KTTV; dự báo, cảnh báo KTTV, quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu KTTV): chi ngoại nghiệp 20%, chi nội nghiệp 15% trên chi phí trực tiếp theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017.

Hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá sản phẩm:

Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực KTTV theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng được áp dụng đối với khối lượng sản phẩm thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: sử dụng đơn giá không có khấu hao tài sản cố định.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc thực hiện theo phương thức đấu thầu, kí hợp đồng cho các tổ chức bên ngoài: sử dụng đơn giá có khấu hao tài sản cố định (đã loại trừ phần thuế giá trị gia tăng đối với các yếu tố đầu vào: chi phí vật liệu; chi phí công cụ, dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu…).

Đối với các đơn vị thực hiện là đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước cấp tiền lương, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo chế độ, kinh phí hoạt động thường xuyên thì không được tính chi phí công lao động kỹ thuật cho số biên chế, cán bộ, viên chức của cơ quan, đơn vị trong thời gian tham gia nhiệm vụ, dự án và chi phí quản lý chung phải trừ kinh phí chi thường xuyên của số biên chế, cán bộ, viên chức trong thời gian tham gia nhiệm vụ, dự án; trường hợp cán bộ, viên chức của cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ đã được ngân sách nhà nước cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc theo chế độ quy định, đã có trong thiết bị làm việc (như bàn, ghế, máy tính…) thì không tính các chi phí thiết bị công cụ trên trong đơn giá; không tính chi phí khấu hao tài sản cố định.

Phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại Quyết định số 47/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Đối với đơn giá quan trắc KTTV tại địa bàn không có hệ số phụ cấp khu vực: hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 25% đã được tính trong chi phí nhân công; đối với đơn giá dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, hải văn tại địa bàn không có hệ số phụ cấp khu vực hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 20% đã được tính trong chi phí nhân công; tại địa bàn không có hệ số phụ cấp khu vực: hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 15% đã được tính trong chi phí nhân công.

Đơn giá phụ cấp ưu đãi nghề 5%: áp dụng đối với nhiệm vụ thực hiện tại địa bàn có PCKV từ 0,1 trở lên thì đơn giá sản phẩm bằng cột đơn giá (+) cộng thêm cột phụ cấp ưu đãi nghề 5%.

Phụ cấp khu vực quy định tại Thông tư số 11/2005/TTLT-BNV-BL ĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005, Phụ cấp độc hại quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ;

Đơn giá phụ cấp khu vực (PCKV) 0,1: áp dụng đối với khu vực thi công có PCKV 0,1 thì đơn giá sản phẩm bằng cột đơn giá (+) cộng thêm cột PCKV 0,1 tương ứng với cột đơn giá; khu vực thi công có PCKV 0,2 thì nhân với 2 rồi cộng vào đơn giá tương ứng.

Đối với các hạng mục làm việc trong điều kiện nguy hiểm độc hại: thì đơn giá sản phẩm bằng cột đơn giá (+) công thêm cột PC nguy hiểm độc hại 0,1 tương ứng.

Phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Phụ cấp đặc biệt quy định tại Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ

Đối với các trạm KTTV có phụ cấp thu hút 70% thì đơn giá sản phẩm bằng cột đơn giá (+) cộng thêm cột phụ cấp 10% theo lương cấp bậc nhân với 7.

Đối với các trạm KTTV có mức phụ cấp đặc biệt 30% thì đơn giá sản phẩm bằng cột đơn giá (+) cộng thêm cột phụ cấp 10% theo lương cấp bậc nhân với 3; trạm có mức phụ cấp đặc biệt 50% thì đơn giá sản phẩm bằng cột đơn giá (+) cộng thêm cột phụ cấp 10% theo lương cấp bậc nhân với 5; trạm có mức phụ cấp đặc biệt 100% thì đơn giá sản phẩm bằng cột đơn giá (+) cộng thêm cột phụ cấp 10% theo lương cấp bậc nhân với 10.

Đối với sản phẩm, dịch vụ có sử dụng các dữ liệu đã được tính chi phí trong sản phẩm khác thì không tính trong đơn giá sản phẩm chi phí để tạo ra dữ liệu.

Về chi phí nhân công của bộ đơn giá sản phẩm dự báo, cảnh báo KTTV. Chi phí nhân công trong bảng đơn giá được áp dụng trong điều kiện chuẩn, gồm các điều kiện:

Điều kiện áp dụng chuẩn chung cho công tác dự báo, cảnh báo KTTV:  Số liệu KTTV phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thực hiện theo Thông tư số 58/2013/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV phục vụ dự báo, cảnh báo; Loại bản tin và tần suất phát bản tin dự báo, cảnh báo thực hiện theo Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường; Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm.

Điều kiện áp dụng chuẩn cho công tác dự báo, cảnh báo khí tượng: Số lượng yếu tố dự báo, cảnh báo: 05 yếu tố;  Số lượng điểm dự báo, cảnh báo: từ 30 đến dưới 40 điểm;  Số diện tích dự báo, cảnh báo: từ 5.000 đến dưới 7.000 km2;  Chiều dài đường biển khu vực dự báo, cảnh báo: dưới 100 km.

Điều kiện áp dụng chuẩn cho công tác dự báo, cảnh báo thủy văn: Độ phức tạp của lưu vực sông: lưu vực sông nội tỉnh ảnh hưởng triều; Diện tích lưu vực sông: từ 1.000 đến dưới 5.000 km2; Lưu vực sông có 01 điểm dự báo, cảnh báo;

Điều kiện áp dụng chuẩn cho công tác dự báo, cảnh báo hải văn: Số lượng yếu tố dự báo, cảnh báo: 03 yếu tố; Số lượng vùng hoặc điểm dự báo, cảnh báo: từ 05 đến 06 vùng hoặc từ 26 đến 30 điểm; Chiều dài đường biển khu vực dự báo, cảnh báo: dưới 100 km.

Trong trường hợp thực hiện công tác dự báo, cảnh báo KTTV có điều kiện khác với điều kiện chuẩn nêu trên thì định mức lao động được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh tương ứng. Các hệ số điều chỉnh được quy định chi tiết tại điểm 6.3, mục 6, Phần I Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự báo, cảnh báo KTTV ban hành kèm theo Thông tư số 52/2017/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Khi đơn vị thực hiện quyết toán, thanh tra, kiểm toán với cơ quan có thẩm quyền, trường hợp có những khoản chi phí không được coi là hợp lý, hợp lệ để tính vào trong chi phí theo kết luận của các cơ quan này thì phải giảm trừ phần chi phí đó và xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, kiểm toán, thuế và pháp luật có liên quan.

Tin KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: